สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอ้อ  รกไพร
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นางสาวปณิตา  รกไพร
 
1. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิศรา  อันทวาส
2. เด็กชายวิจิตร  รกไพร
 
1. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
2. นางสาวอนงค์พรรณ  รกไพร
 
4 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดาริกา  รกไพร
2. เด็กหญิงนันทนา  วงศ์คำจันทร์
3. นางสาวปานชรี  รกไพร
4. นายศาสตรา  ลุยตัน
5. เด็กหญิงสราญรัตน์  รกไพร
 
1. นางกฤตพร  ใบยา
2. นางสาวรัสมี  ธนะวัง