สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปะทิ
 
1. นางประภาทิพย์  ทับทิม
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรินธร  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวดวงกมล  แก้วคงดี
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวดววงกมล  แก้วคงดี
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75.88 เงิน 7 1. เด็กชายณัชพล  ศรีเจริญ
2. เด็กชายศุภกิตต์  วงศืสิทธิ์
 
1. นางเรณู  คำเทพ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สวนแก้ว
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  โกติลัมย์
3. เด็กหญิงศรินยา  หาญยุทธ
 
1. นางนิตยา  ใบยา
2. ว่าที่ร้อยโทสำอางค์  ใจการณ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรภัทร  คำน้อย
2. เด็กชายณัฐดนัย  ใบยา
 
1. นายสมบรณ์  สุขสวาด
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงเชษฐธิดา  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงโสภารัตน์  จิตอารีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำดงค์  ใจการณ์
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  พลจร
2. เด็กหญิงบุษบา  จิตอารี
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
2. นางสุครอง  นันทแลบ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงนาราดา  ศิริรัตน์
 
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายกฤตภาส  ธัญญะ
2. เด็กชายกวินภพ  กิตติพิณตนันท์
3. เด็กชายจิรภัทร  สุทธหลวง
 
1. นางสาวจรวยพร  สุธรรมแปง
2. นายจิรเมศร์  พิพัฒพงษ์ถาวร
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงพวงผา  สุทำแปง
2. เด็กหญิงรัตนาพร  อุดอ้าย
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววรรณิภา  ธรรมศิลป์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายธนาณัติ  สุถาลา
2. เด็กชายธนาพล  เขื่อนธนะ
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางวนิดา  ใจจุมปู
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์ดนัย  ใจประเสริฐ
2. เด็กชายวราภรณ์  นิมากรณ์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววรรณิภา  ธรรมศิลป์
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐชนน  มีสุข
 
1. นางวิลาวัณย์  คำรังษี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ยังศิริ
2. เด็กหญิงเขมอัปสร  นาคสุกดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นาราศิริฤกษ์
 
1. นางฉวีเพ็ญ  ณ น่าน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายจิรายุทธ์  เตชนันท์
2. เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  อนัญญาวงศ์
 
1. นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทนุกุล