หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nan2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางประภาทิพย์ ทับทิมโรงเรียนบ้านปรางค์ประธาน
2. นายอำนวยสุข คำรังษีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นางปิยพร พัฒนพรหมโรงเรียนบ้านน้ำคากรรมการ
4. นายชูศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางอรพิน ช่างเงินโรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษากรรมการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางปิยะนุช พุดหอมโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ 166ประธาน
2. นางพัชรา ทวีชัยโรงเรียนไตรราษฏร์สามมัคคีกรรมการ
3. นางธวัลย์รัตน์ ทะนิต๊ะโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
4. นางสาวจีระภา สุดใจโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
5. นางกัญญจพัฒน์ ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนแท่นกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางประนอม อรุณานันท์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)ประธาน
2. นางประคองศรี ปรารมภ์โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นางสาวสมร ยาสารโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางบุษบา โพธิรินทร์โรงเรียนไตรราษฏร์สามมัคคีกรรมการ
5. นางศุณีวรรณ อุดอ้ายโรงเรียนบ้านส้านกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนิตยา พุ่มทองโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธาน
2. นางอำพร คำแดงโรงเรียนนาวงค์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา ฟ้าสารโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
4. นางพัฒนาพร เทพสุคนธ์โรงเรียนบ้านป่าหัดกรรมการ
5. นางภัทราวดี ฑีฆาวงค์โรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางประนอม อรุณานันท์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)ประธาน
2. นางประคองศรี ปรารมภ์โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นางสาวสมร ยาสารโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางบุษบา โพธิรินทร์โรงเรียนไตรราษฏร์สามมัคคีกรรมการ
5. นางศุณีวรรณ อุดอ้ายโรงเรียนบ้านส้านกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยงโรงเรียนชุมชนบ้านดอนชัยประธาน
2. นางพัชรา ทวีชัยโรงเรียนไตรราษฏร์สามมัคคีกรรมการ
3. นางพัชรนันท์ วิสุทธิ์อัมพรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)กรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ จิณะสิทธิ์โรงเรียนภูคาวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงนุช ล้อธรรมโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางละมัย ตาลตาโรงเรียนบ้านปรางค์ประธาน
2. นายวีรศักดิ์ กำยาโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สุวรรณโภคโรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีกรรมการ
4. นางประไพพรรณ พุ่มพวงษ์โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอุบล กุลสุทธิ์โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186ประธาน
2. นางนิยะดา นันทสว่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)กรรมการ
3. นางธนิศา ศิริแก้วโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางนฤมล ศรีเทพโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
5. นายสุมิตร ไชยบุญเรืองโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนิยะดา นันทสว่างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)ประธาน
2. นางณัฐณิชา ธรรมราชโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นายเดชรินทร์ อินพรมโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางประภารัตน์ กลัดแก้วโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
5. นางสาวกัลยาวรรณ มีแสงโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอุไร พุฒิหมื่นโรงเรียนบ้านสบเป็ดประธาน
2. นางบานเย็น คำแฮโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
3. นายประหยัด ลำน้อยโรงเรียนแสนทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรีเรือน จิตอารีย์โรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
5. นางกัลยา ณ น่านโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางรัชนี สองคำชมโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
2. นางวาทินี เมธีวีรวัฒน์โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
3. นางวีรวรรณ คำเทพโรงเรียนบ้านส้านคุรุราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายอนุสาร ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางชลธิชา สุเมธวรรณโรงเรียนพนาสวรรค์กรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางวีรวรรณ คำเทพโรงเรียนบ้านส้านคุรุราษฏร์รังสรรค์ประธาน
2. นายเกรียงไกร สิงห์แก้วโรงเรียนน้ำรีพัฒนากรรมการ
3. นางพวงทอง แสงวรรณธีระโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางภัทราวดี ฑีฆาวงค์โรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
5. นางเบญจมาศ หาญสงครามโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
6. นายประพันธ์ สมันจิตร์โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุลโรงเรียนบ้านสบกอนประธาน
2. นางพัชรี ท่วมอ้นโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ อ่วมสุขโรงเรียนบ้านสบหนองกรรมการ
4. นางสาวณัฐกมล เนตรวีระโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
5. นางพรรณี ขันแก้วหล้าโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
6. นางพวงพยอม คันทะโรงเรียนไทยรัฐวิทยากรรมการ
7. นางสาวจุฑามณี คำโนโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
8. นายอนุชาติ อำไพโรงเรียนธาราบรรพตกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี อินทำโรงเรียนบ้านดอนแท่นประธาน
2. นายสว่าง ปินตาโรงเรียนบ้านดอนตันกรรมการ
3. นางพินผกา สถิตย์ศิลาธรรมโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
4. นางณัฐรดี พลวังโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นางสาวคัชรีญา อะทะโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ รักไทยโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
7. นางกัญชพร เกี้ยวกลางโรงเรียนบ้านท่าวังผาฯกรรมการ
8. นางรุจิรา ผลรุ่งโรงเรียนบ้านน้ำฮาวกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุนันท์ แก้วคุณากรโรงเรียนบ้านสบกอนประธาน
2. นายคมสัน ชัยรักษาโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
3. นางสาวศิริพร เขื่อนอ้นโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
4. นางจุฑามณี คำโนโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจงจิตร จิณเสนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประธาน
2. นางสาวชุลีกร กะรัตน์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ กันศรโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางวัทนา ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
6. นางลัดดา วีรวงค์โรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
7. นายหัตถชัย หล้าคำมูลโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรภัทร ธนะวังโรงเรียนบ้านส้านฯประธาน
2. นางสาวกาญจนา คำเขียวโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นายสมพงษ์ มีบุญโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
4. นายณรงค์ชัย นิลคงโรงเรียนบ้านเกวตกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ซอละสีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
6. นางพินผกา สถิตย์ศิลาธรรมโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
7. นางลัดดา วีรวงค์โรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ เนตรทิพย์โรงเรียนบ้านนาฝางประธาน
2. นางสาวดวงกมล แก้วคงดีโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ซอละสีโรงเรียนสมาคมพยาบาลกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการณ์ คำอั้นโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นายสมชาย ไชยวิโนโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางรัชกร เรือนติ๊บโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาประธาน
2. นางสาวดวงกมล แก้วคงดีโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ เทพเสนโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ซอละสีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
5. นายสงคราม มโนการโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
6. นางสาวกรรณิการณ์ คำอั้นโรงเรียนวรนครกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางณัฐภาส์ ทะสีโรงเรียนชุมชนศิลาแลงประธาน
2. นายรัชภูมิ มโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนากรรมการ
3. นายประเวศน์ โทสุรินทร์โรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
4. นายอุเทน เขื่อนเมืองโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
5. นายเนติวัฒน์ ขจิตมงคลวิศน์โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ งามล้ำโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
7. นายชิตพล แคแดงโรงเรียนบ้านชีกรรมการ
8. นางมุกดา คำชั่งโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายกฤษณะ ศรีชัยโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ประธาน
2. นางศิวพร แก้งคงดีโรงเรียนบ้านคัวะกรรมการ
3. นางอัมพัน ปาละโรงเรียนบ้านนาหนุน 1 ปิตุราษฏ์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ รักไทยโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สิทธิขุนทดโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ อุปจักรโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์กรรมการ
8. นางกรรณิการณ์ วีระวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปฐมพงศ์ จันต๊ะโรงเรียนบ้านนาวงศ์ประธาน
2. นางสาวพิชามญชุ์ ปัญญาภูโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นายหัตถชัย หล้าคำมูลโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เขื่อนอ้นโรงเรียนบ่อหยวกกรรมการ
5. นายชาญยุทธ อุปละโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
6. นายกฤษณะ ศรีชัยโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เนตรวีระโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสาประธาน
2. นายจักรกริช ตอกเกี๋ยงโรงเรียนบ้านดอนตันกรรมการ
3. นายวิทยา ปันโนโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นางนุจิรา สุภาโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
5. นางชลิฎา วิยาโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
6. นางวิภารัตน์ จันต๊ะวันโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ จูหว้าโรงเรียนบ้านน้ำยาวประธาน
2. นางวิภาวี สารถ้อยโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางสาวพวงผกา หลบภัยโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางรมณีย์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
5. นายพงศภัค วรภิรักษ์โรงเรียนบ้านสบปืนกรรมการ
6. นางอรุณนาถ ทิพย์อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
7. นางสาววันทิพย์ จิตอารีโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์กรรมการ
8. นางวรรณิกา สุพรมโรงเรียนบ้านนาหนุน 2กรรมการ
9. นางณัฐกานต์ คำภีระโรงเรียนบ้านดอนตันกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ คีรีสัตยกุลโรงเรียนไตรประชาวิทยาประธาน
2. นางจุฬาลักษณ์ จิตอารีโรงเรียนวรนครกรรมการ
3. นางนฤมล ขัตติยะโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
4. นางภคธีรา อุปจักรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางนิลาวรรณ วิชาโรงเรียนบ้านสบสายกรรมการ
6. นางพิทยาภรณ์ วัฒนะโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
7. นางรัตน์ชุดา กันกาโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
8. นายศิริ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนปางปุกกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ลำน้อยโรงเรียนบ้านนาวงศ์ประธาน
2. นางสาวเยาวลักษณ์ เจดีย์กันโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นายชนะภัย วรกมลธรรมโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
4. นายจำนง นิลคงโรงเรียนพระพุทธบาทฯกรรมการ
5. นางลำดวน ฟองธิวงค์โรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจำนง นิลคงโรงเรียนพระพุทธบาทฯประธาน
2. นายศุภชัย รอดคลองตันโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
3. นางกรรักษ์ พรมมิโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ จุมพลศรีโรงเรียนบ้านบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
5. นางภัคจิรา เย็นใจมาโรงเรียนบ้านห่างทางหลวงกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอารี วัชรธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธาน
2. นางเพ็ญแข ช่างทองโรงเรียนบ้านขอนกรรมการ
3. นายสมโพธิ โพธิรังสิยากรโรงเรียนบ้านท่าวังผาฯกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา วาฤทธิ์โรงเรียนพนาสวรรค์กรรมการ
5. นางพรรณทอง สิริกาญจนขจีโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพ 186กรรมการ
6. นางภัคจิรา เย็นใจมาโรงเรียนบ้านห่างทางหลวงกรรมการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นายศิริ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านปางปุกประธาน
2. นางอรพิน ศรีโสภาโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบล แปงเครื่องโรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษากรรมการ
4. นางนิลัดดา รัตนแสงภักดีโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นายประพันธ์ วิชาโรงเรียนบ้านสบสายกรรมการ
6. นางสาวสุวิมล ลือยศโรงเรียนวรนครกรรมการ
7. นางสุกัลยา ใจมูลมั่งโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวพีชาณิกา ยาปันโรงเรียนบ้านปรางค์ประธาน
2. นายศิริ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านปางปุกกรรมการ
3. นางญาณินท์ งานวิชาโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นางกชกร ดีมากมีโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางอุบล แปงเครื่องโรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษากรรมการ
6. นางอรพิน ศรีโสภาโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุกัลยา ใจมูลมั่งโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย รอดคลองตันโรงเรียนบ้านน้ำเลียงประธาน
2. นายจรูญ ธาราทิพย์โรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
3. นางดอกปิ่น สมศรีโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
4. นางชลิตา วิยาโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางอัญญาดา สุเกตุโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
6. นางสาวกานต์พิชชา ใหม่กุละโรงเรียนบ้านห้อยฟองกรรมการ
7. นายวิชาญ ใบยาโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
8. นางสุวพร อุปละโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช วรรณวัตรโรงเรียนศรีสระวงค์ประธาน
2. นายภูเมธ ช่างเหล็กโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา ขันธิโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นางสาวบุณฑริกา ทะสีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
5. นางโสภิดา ปรารมภ์โรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
6. นางสุวพร อุปละโรงเรียนมณีพฤกษ์กรรมการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายกิตติศักดิ์ มูลเขียนโรงเรียนหม่อมเจ้าฯกรรมการ
2. นายภูเมธ ช่างเหล็กโรงเรียนปางแกกรรมการ
3. นายเชวง จันฟุ่นโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
4. นายเทวา ศิริวิไลซ์โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
5. นายภิญโญ นันต๊ะเสนโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย รอดคลองตันโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
7. นางชุมพร จันทร์ปุนะโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้กรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ มูลเขียนโรงเรียนหม่อมเจ้าฯกรรมการ
2. นายภูเมธ ช่างเหล็กโรงเรียนปางแกกรรมการ
3. นายเชวง จันฟุ่นโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
4. นายเทวา ศิริวิไลซ์โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
5. นายภิญโญ นันต๊ะเสนโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย รอดคลองตันโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
7. นางชุมพร จันทร์ปุนะโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้กรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ มูลเขียนโรงเรียนหม่อมเจ้าฯกรรมการ
2. นายภูเมธ ช่างเหล็กโรงเรียนปางแกกรรมการ
3. นายเชวง จันฟุ่นโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
4. นายเทวา ศิริวิไลซ์โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
5. นายภิญโญ นันต๊ะเสนโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย รอดคลองตันโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
7. นางชุมพร จันทร์ปุนะโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้กรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ มูลเขียนโรงเรียนหม่อมเจ้าฯกรรมการ
2. นายภูเมธ ช่างเหล็กโรงเรียนปางแกกรรมการ
3. นายเชวง จันฟุ่นโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
4. นายเทวา ศิริวิไลซ์โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
5. นายภิญโญ นันต๊ะเสนโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย รอดคลองตันโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
7. นางชุมพร จันทร์ปุนะโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้กรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ มูลเขียนโรงเรียนหม่อมเจ้าฯประธาน
2. นายภูเมธ ช่างเหล็กโรงเรียนปางแกกรรมการ
3. นายเชวง จันฟุ่นโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
4. นายเทวา ศิริวิไลซ์โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
5. นายภิญโญ นันต๊ะเสนโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย รอดคลองตันโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
7. นางชุมพร จันทร์ปุนะโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ ภาภักดีโรงเรียนบ้านน้ำเลียงประธาน
2. นายวสันต์ เนตรวีระโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
3. นางสุบิน บางใจโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นายเสนาะ อะทะโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
5. นางดุจเดือน จีรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
6. นางสาวระวิวรรณ แสนแสนโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
7. นางวนิดา จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
8. นายสุรเดช วรรณวัตรโรงเรียนศรีสระวงค์กรรมการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ ภาภักดีโรงเรียนน้ำเลียงประธาน
2. นายวสันต์ เนตรวีระโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
3. นางสุบิน บางใจโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นายเสนาะ อะทะโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
5. นางดุจเดือน จีรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
6. นางระวิวรรณ แสนแสนโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
7. นางวนิดา จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
8. นายสุรเดช วรรณวัตรโรงเรียนศรีสระวงค์กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ภาภักดีโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
2. นายวสันต์ เนตรวีระโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
3. นางสุบิน บางใจโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
4. นายเสนาะ อะทะโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
5. นางดุจเดือน จิรัตน์โรงเรียนน้ำช้างฯกรรมการ
6. นางสาวระวิวรรณ แสนแสนโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
7. นางวนิดา จูมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
8. นายสุรเดช วรรณวัตรโรงเรียนศรีสระวงค์กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจักรวรรดิ ญาณกรสกุลโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นายจำนง กะมะโนโรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวนริศรา คำหว่างโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางวันทนา ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านน้ำโมง-ปางสากรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายจักรวรรดิ ญาณกรสกุลโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
2. นายจำนง กะมะโนโรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวนริศรา คำหว่างโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางวันทนา ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านน้ำโมง-ปางสากรรมการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ สวนดอกไม้โรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลางหมู่โรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ แสนแสงโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
4. นางรัชฏาภรณ์ คงชนวณิชย์โรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
5. นายจำลอง ไชยยาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ สวนดอกไม้โรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นางจิราภาณ์ กลางหมู่โรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ แสนแสงโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
4. นางรัชฏาภรณ์ คงชนวณิชย์โรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
5. นายจำลอง ไชยยาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ สวนดอกไม้โรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลางหมู่โรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ แสนแสงโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
4. นางรัชฏาภรณ์ คงชนวณิชย์โรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
5. นายจำลอง ไชยยาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ สวนดอกไม้โรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ กลางหมู่โรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ แสนแสงโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
4. นางรัชฏาภรณ์ คงชนวณิชย์โรงเรียนบ้านนาคอกกรรมการ
5. นายจำลอง ไชยยาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชิต เกษรมาลาโรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
2. นายบุญญฤทธิ์ ปันกันโรงเรียนบ้านปางปุกกรรมการ
3. นายชาลี ไชยเสนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา นะเอ้ยโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
5. นายจำเนียร ทะนิต๊ะโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
6. นางสาววริศรา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
7. นายพลธร ชูชื่นโรงเรียนบ้านน้ำรีฯกรรมการ
8. นางวันทนา ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านน้ำโมง-ปางสากรรมการ
9. นายสมจิตร ปินตาโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
10. นางสาวสุรีย์วัลย์ มะโนโฮ้งโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
11. นางศุกัญญา จันต๊ะวงศ์โรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีกรรมการ
12. นางสาวศรุดา รหมมินทร์โรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิชิต เกษรมาลาโรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
2. นายบุญญฤทธิ์ ปันกันโรงเรียนบ้านปางปุกกรรมการ
3. นายชาลี ไชยเสนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา นะเอ้ยโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
5. นายจำเนียร ทะนิต๊ะโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
6. นางสาววริศรา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
7. นายพลธร ชูชื่นโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
8. นางวันทนา ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านน้ำโมง-ปางสากรรมการ
9. นายสมจิตร ปินตาโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
10. นางสาวสุรีย์วัลย์ มะโนโฮ้งโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
11. นางศุกัญญา จันต๊ะวงศ์โรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีกรรมการ
12. นางสาวศรุดา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชิต เกษรมาลาโรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
2. นายบุญญฤทธิ์ ปันกันโรงเรียนบ้านปางปุกกรรมการ
3. นายชาลี ไชยเสนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา นะเอ้ยโรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
5. นายจำเนียร ทะนิต๊ะโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
6. นางสาววริศรา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
7. นายพลธร ชูชื่นโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
8. นางวันทนา ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านน้ำโมง-ปางสากรรมการ
9. นายสมจิตร ปินตาโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
10. นางสาวสุรีย์วัลย์ มะโนโฮ้งโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
11. นางศุกัญญา จันต๊ะวงศ์โรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีกรรมการ
12. นางสาวศรุดา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนพฤทธิ์ ต่อวาสโรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ธิชัย จักรแก้วโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางสุภาพ สิทธิวังโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นางปาริชาติ ภูมิอรัญโรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
5. นางสุลักขณา พรหมรักษ์โรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
6. นางสุทธิดา เทพกอมโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายทรง ยานะโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
2. นางสาวภทพร ห่วงประชากิจโรงเรียนหม่อมเจ้าฯกรรมการ
3. นางผ่องใส เสาร์สูงโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
4. นางปราณี ธนะขว้างโรงเรียนเชียงแล-นาทรายกรรมการ
5. นายสฤษดิ์ธิชัย จักรแก้วโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
6. นายสุทน คำรังษีโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสบมางกรรมการ
2. นายสุบิน บางใจโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สุวรรณโภคโรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสมจิตร ปินตาสายโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
5. นางสาวภทพร ห่วงประชากิจโรงเรียนหม่อมเจ้าฯกรรมการ
6. นายเฉลิมศักดิ์ คงมณีโรงเรียนมณีพฤษ์กรรมการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายคันธรัตน์ จิตอารีย์โรงเรียนจตุราฏร์ศึกษากรรมการ
2. นายคมกริช ดีกันลาโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
3. นายสุมิตร ไชยบุญเรืองโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายขวัญศึก เมฆอากาศโรงเรียนบ้านสันเจิรญกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายคันธรัตน์ จิตอารีย์โรงเรียนจตุราฏร์ศึกษากรรมการ
2. นายคมกริช ดีกันลาโรงเรียนไตรประชาวิทยากรรมการ
3. นายสุมิตร ไชยบุญเรืองโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายขวัญศึก เมฆอากาศโรงเรียนบ้านสันเจิรญกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทสำอางค์ ใจการญ์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธาน
2. นางสาวเกษร แก้วทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
3. นายพิชาติ กันทะโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ศรีวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
5. นายชำนาญ ชาวแหลงโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
6. นายกฤตณ์ ปัทถาพงษ์โรงเรียนห้วยฟองกรรมการ
7. นายสมนึก เขียวมูลโรงเรียนน้ำพุร้อนกรรมการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสำอางค์ ใจการญ์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธาน
2. นางสาวเกษร แก้วทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันกรรมการ
3. นายพิชาติ กันทะโรงเรียนบ้านสบเป็ดกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ศรีวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
5. นายชำนาญ ชาวแหลงโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
6. นายกฤตณ์ ปัทถาพงษ์โรงเรียนห้วยฟองกรรมการ
7. นายสมนึก เขียวมูลโรงเรียนน้ำพุร้อนกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเสนอ นิลคงโรงเรียนบ้านสบกอนประธาน
2. นางอรวรรณ ไชยสมบูรณ์โรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
3. นายพีรพงษ์ จันทร์ประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
4. นายสมัย ปินตาโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
5. นายสมเพชร ใบยาโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
6. นายสุทัศน์ ศรีละครเลิศโรงเรียนผาหลักกรรมการ
7. นางสาววิไลลักษณ์ ชาวแหลงโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเสนอ นิลคงโรงเรียนบ้านสบกอนประธาน
2. นางอรวรรณ ไชยสมบูรณ์โรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
3. นายพีรพงษ์ จันทร์ประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
4. นายสมัย ปินตาโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
5. นายสมเพชร ใบยาโรงเรียนบ้านแหนกรรมการ
6. นายสุทัศน์ ศรีละครเลิศโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
7. นางสาววิไลลักษณ์ ชาวแหลงโรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ วรรณวัตรโรงเรียนศรีสระวงค์ประธาน
2. นางปาริชาติ ขขายเสียงโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ สุขสว่างโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
4. นายภาคภูมิ มหายศนันท์โรงเรียนน้ำช้างพัฒนากรรมการ
5. นายไสว ตนะทิยพ์โรงเรียนบ้านยู้กรรมการ
6. นางอันณ์ญาดา สุเกตุโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
7. นายสุทัศน์ ศรีละครเลิศโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
8. นางละมัย เนตรวีระโรงเรียนแสนทองวิิทยากรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายรุ่งรัตน์ คำพับโรงเรียนบ้านนาวงศ์ประธาน
2. นางนุชจิรา พันธุ์ศาสตร์โรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นายนภดล สิทธิโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจฯกรรมการ
4. นางสาวรัศมี ธนะวังโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
5. นางลำดวน ฟองธิววงศ์โรงเรียนสบมางกรรมการ
6. นายภาคภูมิ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
7. นายสมาน ธนะขว้างโรงเรียนแสนทองวิิทยากรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสามารถ เมืองมูลโรงเรียนบ้านท่าวังผากรรมการ
2. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
3. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นายเกษตร เนตรทิพย์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
6. นางนิสากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
7. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นายสมพงษ์ จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
9. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
10. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฏร์กรรมการ
11. นางชมเดือน คำผลัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
12. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
13. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
14. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
15. นางปราณี หารต๊ะโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีหญิง หัทยา ก้อนคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
17. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสามารถ เมืองมูลโรงเรียนบ้านท่าวังผากรรมการ
2. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
3. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นายเกษตร เนตรทิพย์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
6. นางนิสากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
7. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นายสมพงษ์ จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
9. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
10. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฏร์กรรมการ
11. นางชมเดือน คำผลัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
12. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
13. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
14. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
15. นางปราณี หารต๊ะโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีหญิง หัทยา ก้อนคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
17. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เมืองมูลโรงเรียนบ้านท่าวังผากรรมการ
2. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
3. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นายเกษตร เนตรทิพย์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
6. นางนิสากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
7. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นายสมพงษ์ จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
9. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
10. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฏร์กรรมการ
11. นางชมเดือน คำผลัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
12. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
13. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
14. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
15. นางปราณี หารต๊ะโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีหญิง หัทยา ก้อนคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
17. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสามารถ เมืองมูลโรงเรียนบ้านท่าวังผากรรมการ
2. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
3. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นายเกษตร เนตรทิพย์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
6. นางนิสากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
7. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นายสมพงษ์ จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
9. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
10. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฏร์กรรมการ
11. นางชมเดือน คำผลัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
12. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
13. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
14. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
15. นางปราณี หารต๊ะโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีหญิง หัทยา ก้อนคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
17. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสามารถ เมืองมูลโรงเรียนบ้านท่าวังผากรรมการ
2. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
3. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นายเกษตร เนตรทิพย์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
6. นางนิสากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
7. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นายสมพงษ์ จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
9. นายศุภชัย สิทธิชัยโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
10. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฏร์กรรมการ
11. นางชมเดือน คำผลัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
12. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
13. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
14. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
15. นางปราณี หารต๊ะโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีหญิง หัทยา ก้อนคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
17. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เมืองมูลโรงเรียนบ้านท่าวังผากรรมการ
2. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
3. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นายเกษตร เนตรทิพย์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
6. นางนิสากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
7. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นายสมพงษ์ จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
9. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
10. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฏร์กรรมการ
11. นางชมเดือน คำผลัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
12. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
13. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
14. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
15. นางปราณี หารต๊ะโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีหญิง หัทยา ก้อนคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
17. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเสวียน ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านน้ำโมง-ปางสากรรมการ
2. นายพงษ์เทพ คำพุฒิโรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
3. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางนิสากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
5. นายธนาชัย จิณะเสนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
6. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
7. นายยุทธนา สุนทรโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
8. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเสวียน ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านน้ำโมง-ปางสากรรมการ
2. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
3. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
4. นางนิสากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
5. นายธนาชัย จิณะเสนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
6. นายนิยม ไพรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
7. นายยุทธนา สุนทรโรงเรียนบ้านผาหลักกรรมการ
8. นายศุภชัย สิทธิชัยโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสามารถ เมืองมูลโรงเรียนบ้านท่าวังผากรรมการ
2. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านท่าวังผากรรมการ
3. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นายเกษตร เนตรทิพย์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
6. นางนิสากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
7. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นายสมพงษ์ จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
9. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
10. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฏร์กรรมการ
11. นางชมเดือน คำผลัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
12. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
13. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
14. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
15. นางปราณี หารต๊ะโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีหญิง หัทยา ก้อนคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
17. นายอินทร สุทธการโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนากรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสามารถ เมืองมูลโรงเรียนบ้านท่าวังผากรรมการ
2. นายพงษ์เทพ คำพุฒโรงเรียนบ้านส้านฯกรรมการ
3. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นายเกษตร เนตรทิพย์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166กรรมการ
6. นายนิสากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
7. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นายสมพงษ์ จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
9. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
10. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฏร์กรรมการ
11. นางชมเดือน คำผลัดโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
12. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอมกรรมการ
13. นายถวิล พุฒหมื่นโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยากรรมการ
14. นายสมเจต บุญทวีโรงเรียนบ้านดอยติ้วกรรมการ
15. นางปราณี หารต๊ะโรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เมืองมูลโรงเรียนบ้านท่าวังผาประธาน
2. นายพงษ์เทพ ตำพุฒโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฏร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นายนพรัตน์ จุมปาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
4. นายนิพจน์ ป้อมทองแดงโรงเรียนวรนครกรรมการ
5. นายเกษตร เนตรทิพย์โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 116กรรมการ
6. นางนิสากร มูลคำโรงเรียนบ้านสบกอนกรรมการ
7. นายชวน อินต๊ะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นายสมพงษ์ จิตอารีโรงเรียนบ้านสกาดใต้กรรมการ
9. นายศุภนิตย์ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
10. นายธนวัฒน์ โนราชโรงเรียนไตรราษฏร์กรรมการ
11. นางชมเดือน คำผลัดโรงเรียนพระพุทธบาทกรรมการ
12. นางสาวพรพิมล ยอดหล้าโรงเรียนบ้านปางกอนกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
ระนาดเอก ป.1-ป.6
ระนาดเอก ม.1-ม.3
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
ซอด้วง ป.1-ป.6
ซอด้วง ม.1-ม.3
ซออู้ ป.1-ป.6
ซออู้ ม.1-ม.3
จะเข้ ป.1-ป.6
จะเข้ ม.1-ม.3
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แสดงตลก ม.1-ม.6
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนายกำแหง ดีอุ่นโรงเรียนสกาดพัฒนาประธาน
2. นายจิรเมศร์ พิพิธตงถาวรโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางอารีย์ ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านเสี้ยวกรรมการ
4. นายเสกสรร จิตอารีโรงเรียนบ้านกอกจูกรรมการ
5. นายจำรูญ ใจการญ์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมัคร แสงวรรณธีระโรงเรียนบ้านน้ำยาวประธาน
2. นายประทีป คำตันโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ ริเป็กโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางยอดหล้า สุชาติโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างประธาน
2. นางทักษกานต์ เสฎฐวุฒิพงษ์โรงเรียนบ้านนาวงศ์กรรมการ
3. นางนพงษ์สุรีย์ จันทร์ประกอบโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
4. นางณัฐนิชา ธรรมราชโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
5. นายศินทร์ รัตนสมาหารโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
6. นายเทวินทร์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
7. นายจำรูญ ใจการญ์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายบุญนาค ไชยศิลป์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธาน
2. นางสาวพิลาวรรณ หอระดีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร อินดีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบุญนาค ไชยศิลป์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธาน
2. นางสาวพิลาวรรณ หอระดีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร อินดีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ ริเป็กโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสาประธาน
2. นางอุทุมพร พิมพลาโรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนภูมิ ฝีปากเพราะโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายบุญนาค ไชยศิลป์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธาน
2. นางสาวพิลาวรรณ หอระดีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร อินดีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายบุญนาค ไชยศิลป์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธาน
2. นางสาวพิลาวรรณ หอระดีโรงเรียนบ้านห้วยฟองกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร อินดีโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนภดล ปิงยศโรงเรียนบ้านผาหลักประธาน
2. นายประทีป คำตันโรงเรียนบ้านบ่อหยวกกรรมการ
3. นายวีระ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุลโรงเรียนบ้่านสบเป็ดประธาน
2. นายพิืเชฐ บุญวราเดชาโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ละม่อมโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสนันท์ สนโตโรงเรียนห้วยฟองประธาน
2. นางสาวศรัญญา ทิขติโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวปิ่นรัก วิยาโรงเรียนไร่กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชูพงศ์ ปัตถมสิงหไชยโรงเรียนธาราบรรพตประธาน
2. นายประทีป ภิมาลย์โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนกรรมการ
3. นายภาคภูมิ แบ่งทิศโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจฯกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ ริเป็กโรงเรียนน้ำโมงปางสาประธาน
2. นางบัวรมย์ นาชัยเวีัยงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98กรรมการ
3. นางสาวณัฐชุดา เงินวงในโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนากรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนมณีพฤษ์กรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ สุวรรณโรงเรียนบ้านสว้ากรรมการ
6. นายวีระ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายประทีป ไชยโยโรงเรียนธาราบรรพตประธาน
2. นายรุ่งโรจน์ ริเป็กโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสากรรมการ
3. นายธนภูมิ ฝีปากเพราะโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางวิภาวี ศรีชัยโรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางชุติกาญจน์ สุวรรณโรงเรียนบ้านสว้าประธาน
2. นายธวัชชัย ยวงคำโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
3. นางอัญชลี พรมคำปาโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
4. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
5. นายวชิรพงษ์ ละม่อมโรงเรียนน้ำช้างพัฒนากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางชุติกาญจน์ สุวรรณโรงเรียนบ้านสว้าประธาน
2. นายธวัชชัย ยวงคำโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
3. นางอัญชลี พรมคำปาโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
4. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
5. นายวชิรพงษ์ ละม่อมโรงเรียนน้ำช้างพัฒนากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางชุติกาญจน์ สุวรรณโรงเรียนบ้านสว้าประธาน
2. นายธวัชชัย ยวงคำโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
3. นางอัญชลี พรมคำปาโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
4. นายอำนาจ สารเทพโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
5. นายวชิรพงษ์ ละม่อมโรงเรียนน้ำช้างพัฒนากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิืเชษฐ์ บุญวราเดชาโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีประธาน
2. นางสาววิมลรัตน์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำเลียงกรรมการ
3. นายวิทยา ชนะจิตต์โรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษาประธาน
2. นายเทิด ไชยวงค์สพป.น่าน เขต 2กรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจมาศ เจียวก๊กโรงเรียนบ้านนาขวางกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
Spelling Bee ป.1-ป.3
Spelling Bee ป.4-ป.6
Spelling Bee ม.1-ม.3
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
Crossword ป.1-ป.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ป.1-ป.6
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
Cross word ป.1-ป.6
Cross word ม.1-ม.3
A Math ป.1-ป.6
A Math ม.1-ม.3
คำคม ป.1-ป.6
คำคม ม.1-ม.3
ซูโดกุ ป.1-ป.6
ซูโดกุ ม.1-ม.3

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
ประกวดเล่านิทาน ประเภทสติปัญญา ป.1-ป.6
ประกวดเล่านิทาน ประเภทสติปัญญา ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
แอโรบิค บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
แอโรบิค บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหาร บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)บกพร่องทางดานสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ประกวดเล่านิทาน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านร่างกาย) ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านการมองเห็น) ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านสติปัญญา) ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านการเรียนรู้) ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางวัลทิน ชราชิตโรงเรียนวรนครประธาน
2. นางสาวละอองดาว ฑีฑาวงค์โรงเรียนภูคาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัฒนา จันทร์เสนาโรงเรียนชุมชนบ้านเฟยลุงกรรมการ
4. นางกิตยาภรณ์ ปิงยศโรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ พรหมรักษ์โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ เพียรศิลป์โรงเรียนบ้านเปียงซ้อกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปริญญา เนตรทิพย์โรงเรียนบ้านปรางค์ประธาน
2. นางวันพร เล็กพานิชโรงเรียนบ้านสบหนองกรรมการ
3. นางสาวศุภมิตร ภู่ตระกูลโรงเรียนสกาดพัฒนากรรมการ
4. นางศิริโสภา ธิขวัญโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
5. นางกาญจนา นาตันโรงเรียนบ้านพร้าวกลางกรรมการ
6. นางรุจิรา หลงเวชโรงเรียนสบมางกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรพีพรรณ พันชนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยประธาน
2. นางนงลักษณ์ อุปจักรโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ศรีทิพย์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยากรรมการ
4. นางสายรุ้ง ติ๊บขันโรงเรียนบ้านเพียงหลวงกรรมการ
5. นางวัจนา ญาณกรสกุลโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้กรรมการ
6. นางสุภัทร เชียงหนุ้นโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]