หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nan2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000011 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

1. 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 2.  000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
3.  000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 4. 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
5. 000706 ประกวดเล่านิทาน ประเภทสติปัญญา ป.1-ป.6 6. 000707 ประกวดเล่านิทาน ประเภทสติปัญญา ม.1-ม.3
7. 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 8. 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
9. 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 10.  000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
11.  000709 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 12.  000710 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
13. 000708 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 14. 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15. 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 16. 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
17. 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 18. 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
19.  000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 20.  000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
21. 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 22.  000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
23. 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 24.  000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
25. 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 26. 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
27. 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 28.  000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
29. 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30. 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
31. 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 32.  000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
33.  000711 มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 34.  000712 มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
35. 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 36. 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
37. 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 38. 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
39. 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 40.  000714 แอโรบิค บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
41.  000713 แอโรบิค บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 42. 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
43. 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 44. 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
45. 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 46. 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
47. 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 48.  000716 การแข่งขันทำอาหาร บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
49.  000715 การแข่งขันทำอาหาร บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 50. 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
51. 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 52. 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
53. 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 54. 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
55.  000718 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)บกพร่องทางดานสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 56.  000717 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
57. 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 58. 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
59. 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60. 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
61.  000720 การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 62. 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
63. 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 64. 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
65. 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66. 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
67. 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68. 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
69.  000719 การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70. 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
71. 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72. 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
73. 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 74. 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
75. 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76. 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
77. 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78. 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79. 000705 ประกวดเล่านิทาน ป.1-ป.6 80.  000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
81.  000721 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82. 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83. 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84. 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
85. 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86. 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
87. 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.  000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
89.  000731 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.  000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
91. 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 92. 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93. 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.  000723 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
95. 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.  000722 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
97. 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98. 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
99. 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 100.  000724 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
101. 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 102.  000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
103. 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 104.  000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
105. 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 106.  000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
107.  000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 108.  000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
109. 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 110.  000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
111.  000725 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 112.  000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
113. 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 114. 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
115. 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 116.  000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
117. 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 118. 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
119. 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 120.  000727 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านการมองเห็น) ไม่กำหนดช่วงชั้น
121.  000730 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านการเรียนรู้) ไม่กำหนดช่วงชั้น 122.  000728 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) ไม่กำหนดช่วงชั้น
123.  000726 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านร่างกาย) ไม่กำหนดช่วงชั้น 124.  000729 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านสติปัญญา) ไม่กำหนดช่วงชั้น
125. 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 126. 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
127. 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 128. 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
129. 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 130. 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
131. 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 132.  000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
133. 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 134.  000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
135. 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 136. 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
137. 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 138. 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
139. 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]