สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชารีโย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วอนันต์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
2. นางบุญเกตุ  พิจุลย์