สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายจักรรินทร์  คงสัตย์
2. เด็กชายจิตริน  โคตรฉิน
3. เด็กชายธนดล  ตันติกุลวัฒนกิจ
4. เด็กชายธรรมพัศ   แสงทอง
5. เด็กชายปิยะ  โนราช
6. เด็กชายภัทรศักดิ์  วันละ
7. เด็กชายรชต  หิตายะโส
8. เด็กชายศุภวิท  อ้วนมะโฮง
 
1. นายคะนอง  อินลคร
2. นายสถิตย์  รางศรี
3. นายไพบูลย์  ธิมาศ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กหญิงจิรัติกาล  ปทุมเพชร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  มูลหนองแวง
 
1. นางมารศรี  โกการัตน์
2. นางไขนภา  ศรีโยวงค์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หันทะยุง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีสุข
 
1. นางวันดี  มุสิกา
2. นางอัณชนาพร  ศิริพรทุม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  เกษมราษฏร์
2. เด็กชายวชิรวุธ   ตาลวงศ์
 
1. นายจวน  ขันติโล
2. นางยุวลักษณ์  ใหญ่นอก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูมิกระจ่าง
 
1. นางอุไรวรรณ  ราชบัณฑิต