สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปองขวัญ  อินทร์ไชย
2. เด็กหญิงวรัญญา  พันเชื้อ
 
1. นางดารุณี  มัดถาปะโท
2. นายวรากร  ปะตังทะโล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เทพจั้ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประโคทัง
 
1. นายนายสถิตย์  รางศรี
2. นายวรากร  ปะตังทะโล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนทุม
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พลภูเมือง
3. เด็กชายสุทธิพร  จันภักดิ์
 
1. นางจุไรรัตน์  ภูดวงจิตร์
2. นายทองคำ  คำดำ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นักทำนา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีหาบุญลี
3. เด็กชายพงศ์พันธ์  สุภศร
 
1. นางอุไรวรรณ  ปัตตานี
2. นางเยือน  ปทุมชาติพัฒน์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ติดวงษา
2. เด็กชายสิรภพ  เทพจั้ง
 
1. นายนายสถิตย์  รางศรี
2. นายวรากร  ปะตังทะโล