สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายฉัตรชัย  ประเมทะโก
2. เด็กชายตะวัน  มามี
3. เด็กชายธีระพัฒน์  ขุนวารินทร์
4. เด็กชายบัญญัติ  พรดี
5. เด็กชายพงษ์รัตน์  หลักพัมคำ
6. เด็กชายภานุพงษ์  ชินภา
7. เด็กชายรุจิโรจน์  ประธรรมสาร
8. เด็กชายอนาวิน  อะสุชีวะ
 
1. นายบุญโฮม  สุวรรณเหลา
2. นายวิรัตน์  บุญมาก
3. นายอภัย  วิโนนองเสียว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 15    
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 84 ทอง 5