สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงวงเดือน  ทองใบ
 
1. นางสาวนฤบล  ธรรมพล
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ไธสง
 
1. นางสาวนฤมล  ธรรมพล
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิติสุดา  มุ่งไธสง
2. เด็กหญิงศิรินภา  ปุลาชะโน
 
1. นางสาวนฤบล  ธรรมพล
2. นางสาวอำนวยพร  ลีสี
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศิริภาพร  โทดำมา
 
1. นางสาวอำนวยพร  ลีสี
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. นางสาวธมลวรรณ  ดิษฐ์ประสพ
 
1. นางสาวอำนวยพร  ลีสี
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายวงศ์เฉลิม  ไชยสอน
2. นางสาววาสนา  เทพราม
3. เด็กชายสุรชาติ  สารีผล
 
1. นางสาวนฤบล  ธรรมพล
2. นางสาวอำนวยพร  ลีสี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 1. เด็กชายนเรนทร์  ตุนชัยภูมิ
 
1. นางพิชยาดา  ใจภักดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงพรพิมล  ปาปะโน
2. เด็กชายพลกฤษณ์  สาริทา
 
1. นางกัญญารัตน์  พานเมือง
2. นางพิชยาดา  ใจภักดี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงวรรณณิภา  วรรณะวิจิต
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ปะโมทะโก
 
1. นางสาวนฤบล  ธรรมพล
2. นางสาวอำนวยพร  ลีสี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 14 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ประริวันโต
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ทองพราว
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงวงเดือน  ทองใบ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ทองพราว