สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติ  สอนวงษ์แก้ว
2. เด็กชายทิวัทต์  ผาพงษา
3. เด็กชายธวัชชัย  ยองมะณี
4. เด็กชายภูมินทร์  ยองมณี
5. เด็กชายสิทธิชัย  เสบ้านแท่น
6. เด็กชายอรรถชัย  ทูลนอก
 
1. นายคเชนทร์ชัย  สุระพล
2. นายนิพนธ์  ทอนโพธิ์แก้ว
3. นายวิเชียร  กุลิณี