สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปัดชัยสังข์
2. เด็กหญิงทิตฐิดา  โสภาพร
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  พินะเล
4. เด็กชายปริญญา  ทองอาสน์
5. เด็กชายพรชัย  ศรีพรหมน้อย
6. เด็กหญิงรัตติการต์  แสนภาวัลย์
7. เด็กชายสุทธิพงศ์  แสงสุข
8. เด็กชายสุพชา  ภักดียา
9. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ดงเรืองราช
10. เด็กหญิงอินทิรา  อินทฤชัย
 
1. นายธีระ  ทบทอบ
2. นายสุวิชัย  มัธยมนันท์