สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บรรเทพ
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ศรีวงษ์ษา
3. เด็กหญิงรัศมี  วัฒนธรรม
 
1. นางกันหา  คำบุญเรือง
2. นายอัมพร  คำบุญเรือง