สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิมศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณณา  ประทุมโม
3. เด็กหญิงอารยา  น้าสุข
 
1. นางทองกร  กางโสภา
2. นางรุจิรา  แดงจันทึก