สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายชัยวุฒิ  มาลาหอม
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาวิชัย
3. เด็กชายธีรภัทร  ปิดตาทะเนา
4. เด็กชายยุวรัตน์  หินไชยศรี
5. เด็กชายวันใหม่  สารโชติ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปิติทะโน
 
1. นายชัยวัฒน์  ศรีโนรินทร์
2. นายโกวิทย์  เหล่าศรี