งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 000702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเขมวัฒน์    รัชโพธิ์
2. เด็กชายถิรมน    เสียงใส
3. เด็กชายยศวฤทธิ์    ปุดทะสุ
1. นางชูศรี    พลไชยขา
2. นางอัมพร    วงศ์แสน
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ทินรัมย์
2. เด็กชายหรรษกร    ประมังคะตา
3. เด็กชายราชพฤกษ์    ใจถวิล
1. นางสาวสุกัญญา    ชองฟ้า
2. นางเพ็ญประภา    กาพสกุล
3 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพัดชรพล    ชินชาด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ครองเวียง
3. เด็กหญิงสุพัดชราภา    น้อยเสนา
1. นางทองนาค    เทียบโฮม
2. นางนวลจันทร์    สารบุญ
4 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปพัสรา    บุญโจม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ปิดดังทานัง
3. เด็กหญิงกวินทิพย์    ป่าพิมาย
1. นางไพรินทร์    สิงบุดดี
2. นางมยุรี    พลดร
5 โรงเรียนบ้านอีโต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุรเกียรติ    ปุผาลา
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ปุริมายะตา
3. เด็กหญิงนรรธพร    ทองจุลละ
1. นางวราภรณ์    พัฒนวิบูลย์
6 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    พรมขาว
2. เด็กชายกรวิชญ์    ชูใส
3. เด็กชายภูริทัติ    ไชยสงค์
1. นางอาภรณ์    ร้อยลา
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศุภวัทน์    ลีลาหอม
2. เด็กชายพีรพัฒน์    จันบัติ
3. เด็กชายภูวิศ    วรมูล
1. นางสุกัญญา    ทุมทุมา
2. นางวงเดือน    นิสยันต์
8 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    คุ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงทิตยา    สังวุฒิโต
3. เด็กหญิงพิชชาภา    พิลาพา
1. นางศรีประไพ    ปะนะภูเต
2. นางราตรี    สีมาบุญทอง
9 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ประกายศรี
2. เด็กชายอิทธิ    ศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงปาณิตา    สาสีดา
1. นางพรพนา    บรรหารักษ์
2. นางสาวเกียรติยา    นารถสิทธิ์
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภินันท์    จันทพันธ์
2. เด็กหญิงธัญสรณ์    เจียงพงษ์
3. เด็กหญิงศิริวิมล    ภาพร
1. นางรำไพพรรณ    โคตรไกสร
2. นางทองนาค    กำแหงพล
11 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ลือโสภา
2. เด็กชายพชร    หลาบมาลา
3. เด็กชายกชกร    กองวิเชียร
1. นายณัฐพล    ปักสังขาเน
2. นางหนูรัก    ปักสังขาเน
12 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเทิดไทย    ศุภเมธี
2. เด็กชายอานันทร    โยธะมาตย์
3. เด็กชายกฤษณ์จินต์    ศรีสารคาม
1. นางมณฑา    วงษาไฮ
2. นางพรทิพย์    ชัยนิพพันธ์
13 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวชิรวิทย์    ปะวะเสนะ
2. เด็กชายระพีพัฒน์    ปะวันโน
3. เด็กชายนภัทรพล    ปะวันโน
1. นางสายทอง    ปาปะไพ
2. นางเสาวนีย์    วิลาลัย
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สัทธานนท์
2. เด็กหญิงอริศรา    บรรหาร
3. เด็กชายกฤษดา    ชัยธานี
1. นางสาวจันจิรา    จำปีกาง
2. นางสาวอนงลักษณ์    สุทธิ
15 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอัยรดา    ขันดี
2. เด็กหญิงณรินรัตน์    เสวตเวชากุล
3. เด็กหญิงสุชาดา    ผ่องใส
1. นางศิวพร    พลจารย์
2. นางประภาสินี    ภาจันคู
16 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริวิภา    เมธิโส
2. เด็กชายธรรมศักดิ์    ไชยศิริ
3. เด็กหญิงสรีรัน    ปะนิทานะโต
1. นางนงลักษณ์    ดวงศรี
2. นางพวงรัตน์    แซ่โค้ว
17 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐภูมิ    บึงมุม
2. เด็กชายทศพร    สนรัมย์
3. เด็กชายภูริทัศน์    ตองติดลำ
1. นางประสพพร    ประมังคะตา
2. นางละมุน    บุรี
18 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสิรภัทร    พูลวงศ์
2. เด็กหญิงอลิสา    น้อยสุพรรณ
3. เด็กหญิงนริศรา    ยอดเสนา
1. นางอรชร    ปะวันโน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................