หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000262 1.100 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
2 000263 1.200 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
3 000265 1.300 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
4 000268 2.100 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
5 000269 2.200 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
6 000271 2.300 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
7 000297 3.000 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
8 000300 4.000 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
9 000307 5.100 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 17
10 000308 5.200 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 16
11 000309 5.300 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 9
12 000310 6.000 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
13 000311 7.100 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
14 000312 7.200 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
15 000313 7.300 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
16 000314 8.011 ระนาดเอก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
17 000315 8.012 ระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
18 000316 8.021 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
19 000317 8.022 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
20 000323 8.031 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
21 000324 8.032 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
22 000325 8.041 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
23 000326 8.042 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
24 000327 8.051 ซอด้วง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
25 000328 8.052 ซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
26 000329 8.061 ซออู้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
27 000330 8.062 ซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
28 000331 8.071 จะเข้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
29 000332 8.072 จะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
30 000333 8.081 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
31 000334 8.082 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
32 000335 8.091 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
33 000336 8.092 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
34 000337 8.101 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
35 000338 8.102 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
36 000339 9.110 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 1
37 000340 9.120 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 0
38 000341 9.210 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 0
39 000342 9.220 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 0
40 000343 9.310 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
41 000344 9.320 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
42 000345 9.410 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 2
43 000346 9.420 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 0
44 000347 10.100 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
45 000348 10.200 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 5 คน 1
46 000352 11.100 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
47 000353 11.200 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
48 000370 11.300 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
49 000371 11.400 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
50 000357 12.100 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
51 000360 12.200 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
52 000364 12.300 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
53 000368 12.400 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
54 000369 13.100 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
55 000602 13.100 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
56 000603 13.100 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
57 000604 13.200 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
58 000372 13.200 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
59 000605 13.200 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
60 000373 13.300 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
61 000374 13.400 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
62 000375 14.000 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 3
63 000601 15.000 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 2
64 000376 15.100 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 11
65 000377 15.200 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 2
66 000378 16.100 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 3
67 000379 16.200 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
68 000395 17.100 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 6
69 000396 17.200 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 2
70 000398 18.100 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 4
71 000399 18.200 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 1
72 000400 19.000 แสดงตลก ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
73 000404 20.000 มายากล ม.1-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]