หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
การอ่าน ป.4-ป.6
การอ่าน ม.1-ม.3
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ วิสุงเรโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
2. นางนัยน์ปพร จันโทสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ดาสมโรงเรียนโนนจานวิทยากรรมการ
4. นางนิศารัตน์ ชื่นใจโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
5. นายนเรศ บุญไชยโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นายศราวุฒื วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
7. นายพรชัย มากมนโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ธิมาศโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
2. นางอนุธิดา ลิลากุลโรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ สุทธะพินทุโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ศรุสุดาโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ สุทธิสาโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
6. นางสุนทรี ไชยดีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
7. นางพูนพิศ อุ่นศิริวงศ์โรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายปฐมพงษ์ อัปมระกาโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนบ้านหนองฮีกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ธนกิจโสภณโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางธันยพร ผาทองโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิพล ปาปะขำโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ ภวภูตานนท์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา หาญโกทาโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยอาสาโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
5. นางสุพรรณ เกติยะโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายใหม่ บัวสอนโรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
2. นายประหยัด โมกศรีโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
3. นางสาวเย็น กะวิเศษโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
4. นางรำไพ มะปะเตโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางอัชรีย์ ประวันเนย์โรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายรัตนพร ปองไว้โรงเรียนบ้านเสือโก้กกรรมการ
2. นางกาญจนา วิชานนท์โรงเรียนบ้านเตาบ่ากรรมการ
3. นางรัศมี เทียมมาลาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์กรรมการ
4. นายทวิชช์ มะธิปิไขโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
5. นางประนอม โมกไธสงโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
Science Show ป.4-ป.6
Science Show ม.1-ม.3
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
มารยาทไทย ป.1-ป.3
มารยาทไทย ป.4-ป.6
มารยาทไทย ม.1-ม.3
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
แอโรบิก ม.1-ม.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางภัทรา อุ่นใจโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
2. นายวสันต์ศิลป์ พะยังเฆโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
3. นายสินธุ์ คุณสีขาวโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่ามกรรมการ
4. นางแก้วตา เสนาคุณโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อกรรมการ
5. นางปาริชาติ แผงบุดดาโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางอรทัย เรืองบุญโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
2. นายประจักษ์ ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่กรรมการ
3. นางอรวรรณ สุระศรีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายบรรเจิด อุปแสนโรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์กรรมการ
5. นายจตุรชัย แก้วกัลยาโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นายทนง ปัดตงนาโพธิ์โรงเรียนบ้านสระแคนกรรมการ
3. นายปัญญา ทบศรีโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
4. นายอิทธิชน ประเสริฐวรรณกิจโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ พรมชัยโรงเรียนจตุคามประขาสรรค์กรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมชาติ ราชจำเริญโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
2. นางสุปราณี ช่อรักษ์โรงเรียนบ้านจอมพะลานกรรมการ
3. นางทองกร กางโสภาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
4. นางอวยพร หาทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
5. นางสาวศศิธร อะมะมูลโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิชัย ใบอ่อนโรงเรียนบ้านหนองคูไขยหนองขามกรรมการ
2. นายโชคชัย ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
3. นายสมชาย สิงหนามโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
4. นายทวง พรมโชติโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
5. นางเข็มทอง โพธิ์แสงดาโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประจันทร์ พูลเพิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการ
2. นายสุมิตร ลดาวัลย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายประยนต์ ทัดวงษ์โรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
4. นายบุญเรือง ปินะสาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
5. นายประจักษ์ คำภะวาโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ก้านสรรไชยโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งกรรมการ
2. นายนิคม ฆารสว่างโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการ
3. นายคำภู จัตตุประสานโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือยกรรมการ
4. นายสมโภชน์ มูลวงศ์โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นายทวี ปุริเสโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสง่า พิมพ์ดอนอัดโรงเรียนดอนแดงน้ำเกลี้ยงกรรมการ
2. นายชูชาติ พรมคุณโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นายเดลิก ถุงออดโรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางมณีรักษ์ คำดำโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
2. นางสถาพร บุตรสำราญโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นางสาวนาเลา ทิพย์อำนวยโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางสุกัญญา ทุมทุมาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
5. นายประวัติ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวเกียรติยา นารถสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
2. นายอาณา ทับสีรักโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายประมวล เที่ยงโยธาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางหอมจันทร์ ไหวดีโรงเรียนบ้านเครือซูดกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ นามมุงคุณโรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี บุตรมาตรโรงเรียนหนองแสนกรรมการ
2. นางสมถวิล มธิศิริกุลโรงเรียนบ้านสระแคนกรรมการ
3. นางสุทิน หมื่นไธสงโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
4. นางปรียานุช ทองโทโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
5. นางฐิติบุญ อาชะนะชัยโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายราชิต โสภาไฮโรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
2. นายกำจร สุภักดีโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายสมชาย มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ แทนรินทร์โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ศรีฤาชาโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายดุสิต โมกขรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
2. นางโสภิตสุดา ชิณราชโรงเรียนบ้านหนองฮีกรรมการ
3. นางละไม ไชยหงษา โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาดกรรมการ
4. นายไพบูลย์ พรมมากุลโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นายพนม แพนไธสงโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายสิบตำรวจตรีประยูร ขูรีรังโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
2. นายประหยัด ศรีสมศักดิ์โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นางสุพิมล อามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายอำนวย วงสีสาโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
5. นางสงบ หามาลาโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายโชติวัติ โคตรุฉินโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางกรวรรณ บุราณรมย์โรงเรียนโนนจานวิทยากรรมการ
3. นายวิมาน แสนบุญโทโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายปัญญา ป้อมจาหยับโรงเรียนบ้านเครือซูดกรรมการ
5. นางยุพิน ธรรมษาโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ภาคไม้โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ภาคไม้โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ภาคไม้โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ภาคไม้โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ภาคไม้ โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ภาคไม้โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ภาคไม้โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ภาคไม้โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียา โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสังวร ศรีธรณ์โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสุวิมล จันทราศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียา โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสังวร ศรีธรณ์โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสุวิมล จันทราศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียา โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสังวร ศรีธรณ์ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสุวิมล จันทราศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียา โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสังวร ศรีธรณ์ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสุวิมล จันทราศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียา โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสังวร ศรีธรณ์ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสุวิมล จันทราศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียา โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสังวร ศรีธรณ์โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสุวิมล จันทราศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียา โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสังวร ศรีธรณ์ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสุวิมล จันทราศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียา โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสังวร ศรีธรณ์โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสุวิมล จันทราศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธีระพงศ์ สาฆ้อง โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ทับสีรักโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
3. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธีระพงศ์ สาฆ้อง โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ทับสีรักโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
3. นายสังคม โคตรมี โรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายถนอม ประมาคะเตโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
2. นางกุลธิดา ปัดสำราญโรงเรียนบ้านสระแคนกรรมการ
3. นางมยุรี สุดตะนาโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสินโท ปินะถาโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
5. นายประยุทธ หอมสิทธิกุลโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายถนอม ประมาคะเตโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
2. นางกุลธิดา ปัดสำราญโรงเรียนบ้านสระแคนกรรมการ
3. นางมยุรี สุดตะนาโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสินโท ปินะถาโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
5. นายประยุทธ หอมสิทธิกุลโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวีระ สุบัติคำ โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นายประยูร ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิตโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายอภิชาติ หัตถนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
6. นายธนูศิลป์ บัวบุญโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวีระ สุบัติคำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นายประยูร ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณี โรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิตโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายอภิชาติ หัตถนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
6. นายธนูศิลป์ บัวบุญโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายวีระ สุบัติคำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นายประยูร ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณี โรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิตโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายอภิชาติ หัตถนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
6. นายธนูศิลป์ บัวบุญโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายวีระ สุบัติคำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นายประยูร ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิตโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายอภิชาติ หัตถนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
6. นายธนูศิลป์ บัวบุญ โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวีระ สุบัติคำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นายประยูร ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณี โรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิตโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายอภิชาติ หัตถนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
6. นายธนูศิลป์ บัวบุญโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวีระ สุบัติคำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นายประยูร ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิตโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายอภิชาติ หัตถนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
6. นายธนูศิลป์ บัวบุญ โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวีระ สุบัติคำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นายประยูร ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิตโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายอภิชาติ หัตถนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
6. นายธนูศิลป์ บัวบุญโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวีระ สุบัติคำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นายประยูร ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิตโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายอภิชาติ หัตถนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
6. นายธนูศิลป์ บัวบุญโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นางนรีรัตน์ พิลาโทโรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอมกรรมการ
2. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
3. นายยอดเยี่ยม มะลาศรีโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
4. นางรัตนา สืบเมืองซ้ายโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นางนรีรัตน์ พิลาโทโรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอมกรรมการ
2. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
3. นายยอดเยี่ยม มะลาศรีโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
4. นางรัตนา สืบเมืองซ้ายโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายกิติพล ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านดู่หนองโกกรรมการ
2. นายภราดร บุราณรมย์โรงเรียนโนนจานวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา สุทธิสาโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ รสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นายอุระ อุปัชฌาย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ เชิงสะอาดโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
2. นายธงชัย สุทธะพินทุโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายประเวช สีสุแลโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
4. นายดิเรก เศรษฐกิจโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
5. นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาลโรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
2. นางพรเนรมิต ชิณราชโรงเรียนบ้านเก่าน้อยกรรมการ
3. นางสุมัทนา ทบศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
4. นางยุพิน วังหนองเสียว โรงเรียนบ้านเครือซูดกรรมการ
5. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนร.พระกุมารศึกษากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ สุทธิยาโรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ
2. นางสมพิศ คงทรงโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางนันทิยา สีสุแลโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการ
5. นายยรรยง อนุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโพนทรายกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางวิมลรัตน์ เทพนนท์กลางโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
2. นางพิมพ์ภักดิ์ อุทปาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายปริญญา ระถีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายธีระ ทบทอบโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางกนกพร บุรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
6. นางจันทร์ศรี จำละครโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการ
7. นายวิทยา อะเพื่อนรัมย์โรงเรียนบ้านสระบาก กรรมการ
8. นายสัญญา วันดีโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางละมัย พิเศษโรงเรียนบ้านจอมพะลานกรรมการ
2. นางวาสนา ปุริโสโรงเรียนบ้านหัวสระกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภิศ สังสีราชโรงเรียนบ้านหนองบัวคูกรรมการ
4. นางนิศารัตน์ สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายวิรัตน์ ทานะสีโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
6. นายศุภชัย สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ กลิ่นพิกุลโรงเรียนบ้านจอมพะลานกรรมการ
8. นายพันธิ์ศักดิ์ อุปเทห์โรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
9. นางสาวปรียาพัชร หงส์ษาโรงเรียนบ้านหนองระเวียงกรรมการ
10. นางเอมอร อุปเทห์โรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ เทพนนท์กลางโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
2. นางพิมพ์ภักดิ์ อุทปาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายปริญญา ระถีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายธีระ ทบทอบโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางกนกพร บุรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
6. นางจันทร์ศรี จำละครโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการ
7. นายวิทยา อะเพื่อนรัมย์โรงเรียนบ้านสระบาก กรรมการ
8. นายสัญญา วันดีโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางละมัย พิเศษโรงเรียนบ้านจอมพะลานกรรมการ
2. นางวาสนา ปุริโสโรงเรียนบ้านหัวสระกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภิศ สังสีราชโรงเรียนบ้านหนองบัวคู กรรมการ
4. นางนิศารัตน์ สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายวิรัตน์ ทานะสีโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
6. นายศุภชัย สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ กลิ่นพิกุลโรงเรียนบ้านจอมพะลานกรรมการ
8. นายพันธิ์ศักดิ์ อุปเทห์โรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
9. นางสาวปรียาพัชร หงส์ษาโรงเรียนบ้านหนองระเวียงกรรมการ
10. นางเอมอร อุปเทห์โรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโกวิทย์ เหล่าศรี โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ
2. นายวัฒนา สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านจอกขวางกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุนนทราชโรงเรียนบ้านสระแคนกรรมการ
4. นางอุษาวดี บุตรวิเศษโรงเรียนบ้านปลาขาว กรรมการ
5. นายสนอง โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
6. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
7. นางอัญชนา ยอดญาติไทยโรงเรียนชุมชนนาสีนวล กรรมการ
8. นายคำสิงห์ ทองโทโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพุทธรักษ์ ภูตาโก โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางพรหมลิขิต เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน กรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ พิมสุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นกรรมการ
4. นางสาวสุคนธวัลย์ วงศ์นิรามิษ โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นายอภินันท์ ทองขานโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กรรมการ
6. นางนวพร นุ่นหลักคำโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพุทธรักษ์ ภูตาโกโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางพรหมลิขิต เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน กรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ พิมสุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นกรรมการ
4. นางสาวสุคนธวัลย์ วงศ์นิรามิษ โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นายอภินันท์ ทองขานโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กรรมการ
6. นางนวพร นุ่นหลักคำโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
2. นายสนั่น เอกชาตรีโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
3. นางเทพทอง อนุฤทธิ์โรงเรียนบ้านโพนทราย กรรมการ
4. นางนิภาพร เฮียงกัน โรงเรียนบ้านหนองบัวคูกรรมการ
5. นางดาราวรรณ ดวงมาลัยโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางโสภิญฆ์ฎา มนตรีโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
2. นางสาวสำลี กันสาโรงเรียนบ้านจอมพะลาน กรรมการ
3. นางสุภาพ เพ็งดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พลไชยขาโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงกรรมการ
2. นางนิ่มอนงค์ ฮากันแปโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการ
3. นางสมควร สีเชียงหา โรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ เหล่าศรีโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ
2. นายวัฒนา สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านจอกขวางกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุนนทราชโรงเรียนบ้านสระแคนกรรมการ
4. นางอุษาวดี บุตรวิเศษโรงเรียนบ้านปลาขาว กรรมการ
5. นายสนอง โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
6. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
7. นางอัญชนา ยอดญาติไทยโรงเรียนชุมชนนาสีนวล กรรมการ
8. นายคำสิงห์ ทองโทโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรวรรณ ชาวพงษ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
2. นางเสงี่ยม ภูมินาโรงเรียนบ้านสระแคนกรรมการ
3. นางสาคร โสภาโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
4. นางสมจิตร ธรรมอินทร์โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการ
5. นางสาวสถิต พันธ์โยศรี โรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอาวุธ อุดมนาคโรงเรียนบ้านเครือซูดกรรมการ
2. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ กรรมการ
3. นายบัณฑิต ทาชารีโรงเรียนบ้านเม็กดำ กรรมการ
4. นางรัตนา สืบเมืองซ้ายโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
5. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
7. นายวานิช ชินโคตร โรงเรียนเทศบาลนาเชือก กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ อุดมนาคโรงเรียนบ้านเครือซูดกรรมการ
2. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
3. นายบัณฑิต ทาชารี โรงเรียนบ้านเม็กดำ กรรมการ
4. นางรัตนา สืบเมืองซ้ายโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
5. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ แก้วสียา โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
7. นายวานิช ชินโคตรโรงเรียนเทศบาลนาเชือก กรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเบญจารี สีลาวันโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางพิสมัย สีทอนสุด โรงเรียนบ้านเมืองเตากรรมการ
3. นายจรัส มุ่งชูโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบากกรรมการ
4. นางโสภา คุณโนโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางพิกุล ไตรโพธิ์ท่อนโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
6. นางนรีรัตน์ พิลาโท โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอมกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิตยาพร บัวชิต โรงเรียนโนนจานวิทยากรรมการ
2. นายรัฐกร ลงคำ สพป.มค.2กรรมการ
3. นางลำไพ วังจงคำ สพป.มค.2กรรมการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณวิษา วงษ์วิจารย์ โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ พรมแดนโรงเรียนบ้านหนองโนใต้กรรมการ
3. นางบัวแก้ว ทรงศิลาโรงเรียนบ้านนกเหาะ กรรมการ
4. นางทองสร้อย ปะวะภูตาโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณวิษา วงษ์วิจารย์ โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ พรมแดนโรงเรียนบ้านหนองโนใต้กรรมการ
3. นางบัวแก้ว ทรงศิลาโรงเรียนบ้านนกเหาะ กรรมการ
4. นางทองสร้อย ปะวะภูตาโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แสดงตลก ม.1-ม.6
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
Spelling Bee ป.1-ป.3
Spelling Bee ป.4-ป.6
Spelling Bee ม.1-ม.3
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ป.1-ป.6
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
Cross word ป.1-ป.6
Cross word ม.1-ม.3
A Math ป.1-ป.6
A Math ม.1-ม.3
คำคม ป.1-ป.6
คำคม ม.1-ม.3
ซูโดกุ ป.1-ป.6
ซูโดกุ ม.1-ม.3

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางกุณฑล บุญวิเศษโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
2. นางเพ็ญอำไพ ลาหนองแคนโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางบรรจบ ปิดตานังโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางทองนาค คำแหงพลโรงเรียนโดนกรรมการ
5. นางวงเดือน นิสยันต์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุภาวดี เทพรังโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
2. นางประสพ วงษ์สมศักดิ์โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
3. นางสาวบุญยัง ทองอาสน์โรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
4. นางวิไลพร อันพามาโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
5. นางอรทัย แก้วเกษเกลี้ยงโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางประนอม เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
2. นางกุสุมาลย์ ปัตตาลาโพธิ์โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางสุนันทา ใยนอกโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
4. นางปิยพร ดวงดีโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
5. นางสว่าง ปัดสำราญโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]