งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <
สรุปกิจกรรม หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 000108
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายปรเมษฐ์    แก้วมา
2. เด็กชายสุธี    บุ้งทอง
3. เด็กหญิงวนิดา    ก้อนขำ
1. นายนิพนธ์    ตาระกา
2. นางสาวนัคมน    สังข์ทอง
2 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายศุภกร    จงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุนันทรา    วันอินทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    บุญตา
1. นางรุ่งนภา    คงไกรฤกษ์
3 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกรรญารัตน์    ศิริมานพ
2. เด็กหญิงอฤทัย    รี้หอมลออ
3. เด็กชายชาญชล    สูตรสุข
1. นางสมปอง    ฉันทานุรักษ์
2. นางสาวเขมนิจ    ปิ่นวิเศษ
4 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายชลสิทธิ์    สำอางทรง
2. เด็กชายชัยนันท์    มาลัย
3. เด็กชายอนุวัฒน์    มะลิแย้ม
1. นางสุนิสา    ปานหิรัญ
5 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายธีรพงษ์    ลารัน
2. เด็กชายชลสิทธิ์    แย้มเมืองไชย
3. เด็กชายทีฆายุ    ศรีภู่
1. นางจรินรัตน์    ปัทมาลัย
2. นางพรรณิภา    บำรุงพานิชย์
6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายเมษา    บุตรสาวงษ์
2. เด็กหญิงสุนิตา    สมใจรัก
3. เด็กหญิงสายธาร    ศรีซ้อน
1. นางสาวพิมพรรณ    สุขประสงค์
2. นางรัชนี    คุ้มศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................