สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.1 ทองแดง 5 1. เด็กชายพีระวัฒน์   จันทร์นาน
 
1. นางรุ่งนภา  ดาวไธสง
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธันวา  ผมงาม
2. เด็กชายนาราวิชญ์  น้อยยาโน
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  ปั้นอยู่
2. นางสายหยุด  โชติช่วง
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.85 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เชญชาญ
2. เด็กชายอนุกูล  กมลแสง
 
1. นางจารุนันท์  คงพันธุ์
2. นางรุ่งนภา  ดาวไธสง
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.6 เงิน 8 1. เด็กชายปารเมศ  จิตชัยภูมิ
2. เด็กชายสุเมธ  เดชคำ
 
1. นางสาวเอื้อมพร  ทาโท
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายเอกวัน  สอนครัว
 
1. นางรุ่งนภา  ดาวไธสง