สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเจริญ
2. เด็กชายนิกร  ชัยวงษ์
3. เด็กหญิงสิริวิภา  พวงทับ
 
1. นายดนัย  ทัดแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงนาฏยา  ภูมิโขนก
2. เด็กชายยศพล  ตาเกิด
 
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์  ปาศรีวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยบุตดี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   พรหมมา
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงปาณิศา  เจตเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุวนันท์  การะหงษ์
 
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 5 1. เด็กชายธนากร  จันทะมาตร
2. เด็กชายอิทธิพล  จำนงค์
 
1. นายดนัย  ทัดแก้ว