สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รักษาเพ็ชร
2. เด็กชายอภิชาติ  หล้าเขียว
3. เด็กชายอัครพล  น้อยบุตดี
 
1. นายดนัย  ทัดแก้ว
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงดอกแก้ว  เพิดขุนทด
 
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตาเกิด
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองบุญมา
3. เด็กหญิงนภัสกรณ์  ปาศรีวงษ์
 
1. นางสมสุข  คล่องสั่งสอน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  น้อยบุตดี
2. เด็กหญิงดอกแก้ว  เพิดขุนทด
3. เด็กหญิงภนิดา  สุระขัน
 
1. นางสมสุข  คล่องสั่งสอน