สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดข่อยกลาง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทัดด่วัน  อภัยพัฒน์
 
1. นายมนตรี  แสงเดือน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกานต์ฐิชา  คำเสน
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  บิณฑสูตร
 
1. นายมนตรี  แสงเดือน
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ยวงนาค
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หน่อทอง
 
1. นายพิสนธิ์  ยวงนาค
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาคนิยม
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ทินสกุล
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เดชแทน
 
1. นายพิสนธิ์  ยวงนาค