สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดข่อยกลาง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทัดด่วัน  อภัยพัฒน์
 
1. นายมนตรี  แสงเดือน
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ยวงนาค
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หน่อทอง
 
1. นายพิสนธิ์  ยวงนาค