สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สุภรณ์
 
1. นางสาวศรีพร  คุ้มพร้อม
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญอ้อย
2. เด็กหญิงศรารีย์  เพ็งรอด
 
1. นางสาวศรีพร  คุ้มพร้อม
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ยิ้มพงษ์
2. เด็กชายพิมุกข์  เชื้ออ่่อน
3. เด็กชายสุเมธ   หมอบอก
 
1. นางลักษณี  สิงคะอุดม
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายดาวรุ่ง  ออกแมน
2. เด็กชายศุภกิจ  แสงทอง
 
1. นางลักษณี  สิงคะอุดม
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร
2. เด็กชายนรินทร์  ออกแมน
 
1. นางลักษณี  สิงคะอุดม
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 1. สามเณรวีระพงษ์  หงสาวดี
2. เด็กชายอานุ   บุตดา
 
1. นางลักษณี  สิงคะอุดม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.65 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยา  รุ่งสันเทียะ
 
1. นางนางสุธารัตน์  ปิ่นมณี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปวีณา  จักร์กร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ปุนริบูรณ์
 
1. นางสุจินตนา  โยวบุตร
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 -    
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงประภาศรี  หลีกพาล
 
1. นางสุจินตนา  โยวบุตร
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคมสัน  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสุจินตนา  โยวบุตร
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงพัชรดา  เต๊ะวงษ์
2. เด็กหญิงวรรธนา   พหลยุทธ์
3. เด็กหญิงวริศรา   อิ่มบ้านเบิก
 
1. นางสาวอมรา  กินจำปา