สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกกร  สังข์พิมพ์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองบุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  อุ่มภูธร
4. เด็กหญิงเวณิกา  ยานสุวรรณ์
 
1. นางพยุง  ควันทอง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 17 1. เด็กชายภูรี  หลิน
2. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ดงใหญ่
 
1. นางสาววิลัย  สังข์ทอง