สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลิดา  มดศรีแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งกมล  วาสิทธิ์เทพ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  อุตเจริญ
 
1. นางกมลณิศย์  สุขขี
2. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายทินกร  กล่อมเลิก
2. เด็กชายสุริยาวุธ  จันทร์เที่ยง
 
1. นางกมลณิศย์  สุขขี
2. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจินตรา  ตุ้มพิมาย
2. เด็กหญิงชลนิภา  บัวสุวรรณ
3. เด็กชายสิงขร  แหยมบำรุง
4. เด็กหญิงสิรินทิพย์  มะลิวัลย์
5. เด็กหญิงอักษราภัค  มังสุไร
 
1. นางวิทยา  ประชากุล
2. นางวิไลลักษณ์  จึงจรรยา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.3 เงิน 17 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะอาดศรี
 
1. นางวิไลลักษณ์  จึงจรรยา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  มลิวัลย์
 
1. นางวิไลลักษณ์  จึงจรรยา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงนัฐมล  สันติพันธ์
2. เด็กชายพิเชษพงษ์  โฆษสงวน
 
1. นางชุลีพร  ไกลทุกข์ร้าง