สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วคูณนอก
2. เด็กหญิงอารียา  เกตุแย้ม
3. เด็กหญิงอำนวย  กองเมือง
 
1. นางกมลณิศย์  สุขขี
2. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงรวิพรรณ  กัณชนะ
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เชยสาคร
3. เด็กหญิงอารารัตน์  วีระน้อย
 
1. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยศพล  ทองสวรรค์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  เติมพันธ์
 
1. นางชุลีพร  ไกรทุกข์ร้าง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิ์เปี่ยม
2. เด็กชายเจษฎา  ชัยวิเศษ
 
1. นางวิไลลักษณ์  จึงจรรยา