สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพุม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แสวงชอบ
2. เด็กชายศราวุฒิ  สิงห์ตา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โพลงเงิน
2. นางสาวนิภา  เย็นฉ่ำ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผลบุญ
 
1. นางสาวพิมพ์รภัส  โพธิ์บางหวาย
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงภาวดี  จาวิทนอก
 
1. นายชะนก  ผลบุญ
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พงษ์เกิด
 
1. นายชะนก  ผลบุญ