สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดงน้อย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายกษิดิษฐ์  หล้าบุตรศรี
2. เด็กหญิงณภัสสร  เพ็งแดง
3. เด็กชายถาวร  ภู่นิ่ม
 
1. นายกวี  น้อยดา
2. นางณัฎฐภัทร  มาตรขาว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 61.33 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงมุกลดา  คำแสน
2. เด็กหญิงศุทธนุช  หล้าบุตรศรี
3. เด็กหญิงไพริน  ยอนประเสริฐ
 
1. นายกวี  น้อยดา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงภู่
2. เด็กชายกฤษดา  เชียงนา
3. เด็กหญิงฃลธิดา  ก่ำวงษ์
4. เด็กหญิงฐิิติภรณ์  ม่วงทอง
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำทอง
6. เด็กหญิงนภัสภรณ์  สุมานิตย์
7. เด็กชายนันธพงศ์  โชคประกอบกิจ
8. เด็กหญิงพรชิตา  เทียมสวรรค์
9. เด็กชายพรมแดน  อาจเลี้ยง
10. เด็กหญิงรุจิรา  โพปัด
11. เด็กหญิงวรัญญา  เนตรสว่าง
12. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ใจเอม
13. เด็กหญิงศุทธนุช  หล้าบุตรศรี
14. เด็กชายสิทธิชัย  ฉิมสุนทร
15. เด็กชายเอกวิน  คำทอง
 
1. นางทัศนีย์  ปรานสุจริต