สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสำราญ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัฐศิการ  สิงห์เถื่อน
 
1. นางพจน์นรินทร์  แสงอิ่ม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.8 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุมาลี  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางเพ็ญศรี  ทิมวัฒน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 77.25 เงิน 22 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  อินทร์เสวก
2. เด็กชายพิทักษ์  ประทุมโช
 
1. นางสาวนพพร  เมืองขำ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุติมา  ปารมีศรี
 
1. นายภูวเดช  จารุภัทรภักดี
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกัลยาณี  งามสุวรรณ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   กรอบทอง
3. เด็กชายสราวุธ  ทองโกด
 
1. นางประภาศรี  โพธิวัฒน์