สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตา  เอกฐิน
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทนา  สายธนู
 
1. นางรุ่งระวี  เสือม่วง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.17 ทอง 7 1. เด็กหญิงอารียา  ชมทองหลาง
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายพิเชษฐ์  สุทธิประเสริฐ
2. เด็กชายศรณรงค์  สีสา
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีพืชผล
 
1. นางธนภรณ์  บุญประทีป
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรัตนพร  ผาไขย์
2. เด็กหญิงอทิตยา  เพ็ชร์อิ่ม
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชอบอินทร์
 
1. นางสาวปวีณา  พรมจารี
2. นางเย็นจิตร์   มาตจรัสเพชร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  พุ่มหมัน
2. เด็กชายปาริฉัตร  หวานฉ่ำ
3. เด็กหญิงศจีพิชญ์  แก้เมฆ
4. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเทียม
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชินวงศ์
 
1. นางแก้วใจ  ชัยอินทร์
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา   พูนผล
2. เด็กหญิงมธุรส  โพธิ์วัด
3. เด็กหญิงมาลินี  ครองคาราวะ
4. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  นัตเสน
5. เด็กหญิงสุนีย์  สมาคม
 
1. นางประภา  วรสุขขัง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชื้อนาค
2. เด็กหญิงวิภาพร  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีผาย
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ขำมี
2. เด็กชายปณวัฒน์  สอาด
3. เด็กชายวุฒิชัย  ไกรแก้ว
 
1. นางเย็นจิตร์  มาตจรัสเพชร
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  พุ่มหมัน
2. เด็กหญิงศจีพิชญ์  แก้วเมฆ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชินวงศ์
 
1. นางพรรณพิไลย  การะยะ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ใบเอี่ยม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุนทรโชค
3. เด็กชายลิขิต  ศรีลากุล
 
1. นางพรรณพิไลย  การะยะ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 8 1. เด็กชายวารุต  ท้าววงษา
2. นางสาวเบญจพร  ผลถวิล
 
1. นายเทวัญ  กั้นเขตต์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงปนิตา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวาสนา  พิมสารี
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีสังข์งาม
 
1. นางเย็นจิตร์   มาตจรัสเพชร
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพรณ์  ประหยัดทรัพย์
2. เด็กหญิงปราริฉัตร  หวานฉ่ำ
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเทียม
 
1. นางพรรณพิไลย  การะยะ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิโตทัย
2. เด็กหญิงธนัชพร  ระวิโรจน์
3. เด็กหญิงธารารัตน์  เสาศิริ
 
1. นางรุ่งระวี  เสือม่วง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ขำมี
 
1. นางอรอนงค์  ทัดเนียม
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  ชาวชายโขง
2. เด็กชายคมสันต์  คงเขียว
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  เพชรอิ่ม
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  ปัจฉิม
 
1. นางอรอนงค์  ทัดเนียม