สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรัตนพร  ผาไขย์
2. เด็กหญิงอทิตยา  เพ็ชร์อิ่ม
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชอบอินทร์
 
1. นางสาวปวีณา  พรมจารี
2. นางเย็นจิตร์   มาตจรัสเพชร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ขำมี
 
1. นางอรอนงค์  ทัดเนียม