สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายพิเชษฐ์  สุทธิประเสริฐ
2. เด็กชายศรณรงค์  สีสา
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  พุ่มหมัน
2. เด็กชายปาริฉัตร  หวานฉ่ำ
3. เด็กหญิงศจีพิชญ์  แก้เมฆ
4. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเทียม
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชินวงศ์
 
1. นางแก้วใจ  ชัยอินทร์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  ชาวชายโขง
2. เด็กชายคมสันต์  คงเขียว
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  เพชรอิ่ม
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  ปัจฉิม
 
1. นางอรอนงค์  ทัดเนียม