สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชื้อนาค
2. เด็กหญิงวิภาพร  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีผาย
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  พุ่มหมัน
2. เด็กหญิงศจีพิชญ์  แก้วเมฆ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชินวงศ์
 
1. นางพรรณพิไลย  การะยะ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 8 1. เด็กชายวารุต  ท้าววงษา
2. นางสาวเบญจพร  ผลถวิล
 
1. นายเทวัญ  กั้นเขตต์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิโตทัย
2. เด็กหญิงธนัชพร  ระวิโรจน์
3. เด็กหญิงธารารัตน์  เสาศิริ
 
1. นางรุ่งระวี  เสือม่วง