สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตา  เอกฐิน
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทนา  สายธนู
 
1. นางรุ่งระวี  เสือม่วง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.17 ทอง 7 1. เด็กหญิงอารียา  ชมทองหลาง
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา   พูนผล
2. เด็กหญิงมธุรส  โพธิ์วัด
3. เด็กหญิงมาลินี  ครองคาราวะ
4. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  นัตเสน
5. เด็กหญิงสุนีย์  สมาคม
 
1. นางประภา  วรสุขขัง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ขำมี
2. เด็กชายปณวัฒน์  สอาด
3. เด็กชายวุฒิชัย  ไกรแก้ว
 
1. นางเย็นจิตร์  มาตจรัสเพชร
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ใบเอี่ยม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุนทรโชค
3. เด็กชายลิขิต  ศรีลากุล
 
1. นางพรรณพิไลย  การะยะ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงปนิตา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวาสนา  พิมสารี
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีสังข์งาม
 
1. นางเย็นจิตร์   มาตจรัสเพชร
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพรณ์  ประหยัดทรัพย์
2. เด็กหญิงปราริฉัตร  หวานฉ่ำ
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเทียม
 
1. นางพรรณพิไลย  การะยะ