สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  อินธิชิต
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  แย้มกลิ่น
3. เด็กหญิงจีรณา  ยอดเงิน
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  สงวนญาติ
5. เด็กหญิงนฤมล  สีวันทา
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชอบธรรม
7. เด็กหญิงรวิวรรณ  นาไชยเวช
8. เด็กหญิงวิชญาพร  ธรรมราชา
9. เด็กหญิงวิภาพร  ระเบียบดี
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปิ่นแก้ว
11. เด็กหญิงอรวรา  ยาภัย
12. เด็กหญิงอรวี  มาศรี
13. เด็กหญิงอารยา  สังข์ทองหลาง
14. เด็กหญิงอารียา  กำเนินสิงห์
15. เด็กหญิงไออรุณ  อุ่นเสือ
 
1. นางกองแก้ว  สุนาวงษ์
2. นางณัฐชญา  เฉลิมสุข
3. นายบุญสม  อรุณรักษ์
4. นางรัตนาภรณ์  ศรีดี
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักพันธ์  กองสูงเนิน
2. เด็กชายสารัช  คล้อยเจริญศรี
3. เด็กชายอนุพล  บุญจันทร์
 
1. นายบุญสม  อรุณรักษ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุณยนุช  บุรีเรือง
 
1. นางจิตตานันท์  มั่งคั่ง
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณยาวรรณ  สุวรรณโน
2. เด็กหญิงกิตติมา  พีพืช
3. เด็กชายชัยสิทธ์  สุขเกษม
4. เด็กหญิงชุติมา  วงษาเศก
5. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ทองอร่าม
6. เด็กชายธีรพล  สิมบุตร
7. เด็กหญิงปนัสยา  สมสุข
8. เด็กหญิงพิไลวรรณ  หาญชนะ
9. เด็กหญิงภควดี  ศรีภูมมา
10. เด็กหญิงมาริสา  ธรรมยืน
11. เด็กหญิงสุพัตรา  วารักดี
12. เด็กหญิงอรยา  จันรา
 
1. นางจิระพันธ์  สายไพศรี
2. นางทองดี  อ่วมทิพย์
3. นางสุรีพร  กินจำปา