สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองเกตุ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รัมมะวาส
 
1. นางพยอม  รุ่งโรจน์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรภัทร   แจ้งจัตุรัส
 
1. นางพยอม  รุ่งโรจน์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษฎา  เกิดช่อ
2. เด็กหญิงปราถนา  ชัยลอม
 
1. นายสำเริง  ชัยวุฒิ
2. นางเรวดี  ตันติศักดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมยุรี  คีมทอง
2. เด็กชายสายชล  น้อมสมบัติ
 
1. นายสำเริง  ไชยวุฒิ
2. นางเรวดี  ตันติศักดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิดา  โพธพัฒน์
2. เด็กชายชัยพร  ดวงสว่าง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองขัน
4. เด็กชายหนึ่งฤทัย  ชัยลอม
5. เด็กชายอนุชา  ดวงดี
 
1. นายวุฒิไชย  ดวงใจ
2. นายสำเริง  ไชยวุฒิ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 6 1. เด็กชายธนศักดิ์  สุขเกษม
 
1. นางอารี  ดวงแก้ว
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 56.25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชนิดา  โพธิ์พัฒน์
2. เด็กหญิงบุญรักษ์  คำรอด
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองขันธ์
 
1. นางอารี  ดวงแก้ว
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพล  สีดาพร
2. เด็กชายวิเศษ  นาดน้อย
3. เด็กชายวุฒิชัย  ผสม
 
1. นางธนิตา  บุญอยู่
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงอาภากร  จิตเสือ
 
1. นางพรทิพย์  บริสุทธิ์