สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองเกตุ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรภัทร   แจ้งจัตุรัส
 
1. นางพยอม  รุ่งโรจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมยุรี  คีมทอง
2. เด็กชายสายชล  น้อมสมบัติ
 
1. นายสำเริง  ไชยวุฒิ
2. นางเรวดี  ตันติศักดิ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 56.25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชนิดา  โพธิ์พัฒน์
2. เด็กหญิงบุญรักษ์  คำรอด
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองขันธ์
 
1. นางอารี  ดวงแก้ว