สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองเกตุ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รัมมะวาส
 
1. นางพยอม  รุ่งโรจน์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 6 1. เด็กชายธนศักดิ์  สุขเกษม
 
1. นางอารี  ดวงแก้ว
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพล  สีดาพร
2. เด็กชายวิเศษ  นาดน้อย
3. เด็กชายวุฒิชัย  ผสม
 
1. นางธนิตา  บุญอยู่