สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่ากล้วย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ศรีระวงษ์
 
1. นางบุปผา  สุขเกษม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปรีประเดิม
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ใจเก่งดี
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชี้แจง
4. เด็กหญิงวนัชพร  ทัพจันทร์
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เปลี่ยนสันเทียะ
6. เด็กหญิงเกษร  ทองไพบูลย์
7. เด็กหญิงเจนภา  ดีสุด
 
1. นายมนัส  ปล้องทอง
2. นางสาวสุนทรินทร์  สิมมา