สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  คล้ายทรัพย์
2. เด็กหญิงชานิดา  กาวี
3. เด็กหญิงนัทยา  ทัพมงคล
4. เด็กหญิงพรทิพย์  เชื้อคง
5. เด็กหญิงรุจิรา  ทองคำ
 
1. นางนุชนิตย์  เผ่าเมือง
2. นางเพชรา  ฤกษ์ดี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทชนันท์  วงษ์บุตรรอด
2. เด็กหญิงนัทยา  ทัพมงคล
3. เด็กหญิงอังคณา  พิมมิวาส
 
1. นางนุชนิตย์  เผ่าเมือง
2. นางวงเดือน  ดวงศิริ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชานิดา  กาวี
2. เด็กหญิงธิติมา  ทองจันทร์
3. เด็กชายพรรษวุฒิ  ปันดี
 
1. นางนุชนิตย์  เผ่าเมือง
2. นางวงเดือน  ดวงศิริ