สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐฐาลักษณ์  ร่มจำปา
 
1. นางประภาพรรณ  จันทร์วิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกชกร  กระแสบัว
2. เด็กหญิงวารุตตา  ลาวเกษม
 
1. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
2. นางประภาพรรณ  จันทร์วิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ภู่พวง
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มาตลาด
 
1. นางชฎากานต์  เจริญอินทร์
2. นางอมรรัตน์  อิงคนินันท์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กฤชพันธารักษ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงงาม
2. เด็กหญิงจินตนา  สุขเกษม
3. เด็กชายชคัทพล  รักดำ
4. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสร้อย
5. เด็กชายธนพล  ร่มพุดตาล
6. เด็กชายธนู  สูตรสุข
7. เด็กหญิงนพจิรา  เฉลยโชค
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก่นเงิน
9. เด็กชายประกาศเกียรติ  สูตรสุข
10. เด็กหญิงปานปรียา  บุญปลูก
11. เด็กหญิงพรสวรรค์  แสงทอง
12. เด็กชายพันธกานต์  จันตา
13. เด็กหญิงศุภรัตน์  ย้อมแผ่น
14. เด็กหญิงสวิชยา  ประทุมพงษ์
15. เด็กหญิงสุภัสรา  ประทุมพง
16. เด็กชายอธิราช  เหมือดขุนทด
17. เด็กชายอนุกูล  กองทอง
18. เด็กหญิงอรนภา  อาจหาญ
19. เด็กชายเทวา  ชำนาญโพธ์
20. เด็กชายเอกรัตน์  ชาวทะเล
 
1. นางสาวกมลพร  โพธิ์ช่วย
2. นางสาวจิราภรณ์  สายทอง
3. นางอนงค์นาฎ  พลพิมพ์
4. นายอัครัช  อุกอาจ
5. นางสาวอังอร  แสวานี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.66 เงิน 15 1. เด็กชายธิติ  ติยะชัยพานิช
 
1. นางสาวกมลพร  โพธิ์ช่วย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทองน้อย
2. เด็กชายคณานนท์  อิงคนินันท์
 
1. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
2. นางเกตุชฎา  สร้อยน้อย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงบุญณิศา  เข็มงาม
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สะเทือนวงษา
 
1. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
2. นางเกตุชฎา  สร้อยน้อย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงกานดารัตน์  อยู่ดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งตา
3. เด็กหญิงนิลรัตน์  ยอดเงิน
4. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทองน้อย
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตองอ่อน
6. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สิงห์เรือง
7. เด็กหญิงภาวิดา  โพธิ์สุวรรณ์
8. เด็กหญิงศรัญรัตน์  คำเครือ
9. เด็กหญิงสุจินันท์  จั่นสำอางค์
10. เด็กหญิงอริสา  กำแพงจันทร์
 
1. นางกมลวรรณ  จันทร์แปลง
2. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
3. นางประภาพรรณ  จันทร์วิเศษ
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  เนียมอ่อน
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงเมริณี  พงษ์สุระ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีเจริญพันธ์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
13 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประกายเพชร  จิตเฉย
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพัฒน  สายมาตร์
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ  พันธุมาศ
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  ท้อมทำ
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชญา  ขุนพิทักษ์
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขันธ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศภัค  วงค์ธัญญรัตน์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิสาพล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  ประเสริฐศรี
3. เด็กชายภาสกรณ์  ฝางคำ
4. เด็กหญิงวิไลรักษ์  วงษ์อินทร์
5. เด็กชายอนาวิล  โม้หมุน
6. เด็กหญิงเกวลิน  อินทร์บำรุง
 
1. นางกิตติมา  สุขมา
2. นางผ่องศรี  พวงภู่
3. นายเพิ่มศักดิ์  เพิ่มประยูร
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ป้อมบุบผา
 
1. นางสาววิไล  แผ่เจริญเมตตา
 
23 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธนานันท์  ติยะชัยพานิช
 
1. นางสาววิไล  แผ่เจริญเมตตา
 
24 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรชัย  ศรีลี
 
1. นางสวลี  นามเชื้อ
 
25 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สีสมัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งบุญ
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ไชยวุฒิ
5. เด็กชายศิรวิทย์  วิทมาสิงห์
 
1. นางสาววิไล  แผ่เจริญเมตตา
2. นางสวลี  แผ่เจริญเมตตา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  จันทร์คล้อย
2. เด็กหญิงศจี  เปี่ยมสินธุ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาดี
 
1. นางชฎากานต์  เจริญอินทร์
2. นางสาวณัฐพร  เจริญมาก