สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกชกร  กระแสบัว
2. เด็กหญิงวารุตตา  ลาวเกษม
 
1. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
2. นางประภาพรรณ  จันทร์วิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ภู่พวง
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มาตลาด
 
1. นางชฎากานต์  เจริญอินทร์
2. นางอมรรัตน์  อิงคนินันท์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรชัย  ศรีลี
 
1. นางสวลี  นามเชื้อ