สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐฐาลักษณ์  ร่มจำปา
 
1. นางประภาพรรณ  จันทร์วิเศษ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.66 เงิน 15 1. เด็กชายธิติ  ติยะชัยพานิช
 
1. นางสาวกมลพร  โพธิ์ช่วย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทองน้อย
2. เด็กชายคณานนท์  อิงคนินันท์
 
1. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
2. นางเกตุชฎา  สร้อยน้อย
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงเมริณี  พงษ์สุระ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
5 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประกายเพชร  จิตเฉย
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์