สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 34.33 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกฤตินี  เจริญมา
 
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงน่านน้ำ  สาคำ
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์แก้ว
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บัวสีทอง
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์แก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนพล  ฤกษ์บุบผา
 
1. นางสมาน  เมืองแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงมุข
 
1. นางพัชรา  สายธนู
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทวีวัช  บุญฤทธิ์
 
1. นางเพชรศรี  สุรวาท
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์กร  เสลานอก
 
1. นางเพชรศรี  สุรวาท
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์   พรมมา
2. เด็กชายพชร  นาคสุข
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี