สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.38 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เหลาลาภะ
 
1. นางกานดา  พูลอำไภย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัณฐ์พล  สีแดง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลิ่นสะอาด
3. เด็กชายนพกร  การเอื้อ
4. เด็กชายอภิรักษ์  ชัยโยธา
5. เด็กชายแสนดี  สวัสดี
 
1. นายสมมาตร  ทองดี
2. นางสุภศิริ  ชาดวง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลิ่นสะอาด
2. เด็กชายนำโชค  ภูมิผักแว่น
3. เด็กหญิงยุวธิดา  ทองพลอย
 
1. นายสมมาตร  ทองดี
2. นางสุพจน์  นามขันทอง
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายฏิฐวัฒน์  แสงสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐฌานนท์  บุญอ่ำ
3. เด็กชายนฤเทพ  ดีศักดิ์
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลาลัย  แสงทอง
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
6 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพล  แก้วฝ่ายนอก
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ช่างทอง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดำขำ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองขันธ์
 
1. นายวีระ  ไพรวรรณ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงมุธชดา  ธัมมะรงค์
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สุขเทศ
3. เด็กชายอาทิตย์  ผาดจันทึก
 
1. นางปราณี  ฤาชา
2. นางศินีนาฏ  อำลา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72.4 เงิน 11 1. เด็กชายชาญชัย  มีแป้
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ตันเจริญ
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงม่วง
2. เด็กชายสัญญา  ฟองงาม
 
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
12 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายฐิติมา  พยุง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สัตยารมณ์
3. เด็กชายวงศธร  มาเจริญ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   กันดีลัง
5. เด็กชายสมรัก  เรืองศรี
 
1. นางศรีใหม่  สังวร
2. นางอุไรวรรณ  มาสำโรง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายจิรายุ  น้อยเจริญ
2. เด็กชายธวัชชัย  คลังยา
3. เด็กหญิงธัญชนก  นามวงค์
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์แก้ว