สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนริสรา  ชื่นชอบ
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์แก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชนุช  เคนวงษ์
2. เด็กหญิงชยาภา  มุ่งพันกลาง
3. เด็กหญิงณัฐปรีญา  สระบัวทอง
 
1. นางสถิตย์พร  คำโม
2. นางเพชรศรี  สุรวาท
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภัส  สาตร์สมบูรณ์
2. เด็กชายรฐนน  ปิ่นพงษ์เพ็ชร์
 
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายภควัตร  บัวอินทร์
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  ระถาวนิชย์
 
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนำโชค  ภูมิผักแว่น
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เผ่าน้อย
 
1. นายสมมาตร  ทองดี
2. นางสุภศิริ  ชาดวง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  แสงกุล
2. เด็กหญิงประภัชทราย   แท่นศิลา
 
1. นายทักศิล  ศรีสุคนธมิตร
2. นายสมาน  อำลา
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรี  สอ้าง
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขจีนุช  เจริญมา
2. เด็กหญิงณัฐพร  แสงนิล
 
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปราะสง่า
2. เด็กหญิงอัจราพรรณ  พรหมบุตร
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
10 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์ขาว
2. เด็กชายนัทพล  แสงทอง
3. เด็กหญิงประกายวรรณ  จันทร์ขาว
4. เด็กชายศุภศิลป์  ดำคลองตัน
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วสุก
6. เด็กหญิงไพลิน  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรพงศ์  บุญปาล
2. เด็กชายอนุชา  วงค์อาษา
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิไลพร  ทำทา
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  สุขเจริญ
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นาคสุข
4. เด็กหญิงศิยาภรณ์  สอนส่งกลิ่น
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่ดี
6. เด็กหญิงอัญชลี  ฤกษ์บุปผา
 
1. นางดรุณี  นรากรณ์
2. นางปราณี  ฤาชา
3. นางละออ  ทองพรม
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  บุญส่งกลิ่น
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงสิทธิ์
3. เด็กชายอำนวย  สมพร
 
1. นายสุพจน์  นามขันทอง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉัตรสุพร  พรหมบุตร
2. เด็กชายประดิษฐ์  เต่าทอง
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปณิตา  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ขุนศรี
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ฝ้ายไทย
 
1. นางปราณี  ฤาชา
2. นางมัลลิกา  ประทุมถิ่น
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.25 ทอง 5    
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองหยิบ
2. เด็กหญิงระตะพร  พวงมาลัย
3. เด็กหญิงวรรณภา  คลังผา
 
1. นางปราณี  ฤาชา
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุรีพร  ไผ่งาม
2. เด็กหญิงมนเทียน  ประสงค์ผล
3. เด็กหญิงศศิประภา  พวงเอม
 
1. นางปราณี  ฤาชา
2. นางละออ  ทองพรม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุวธิดา  ทองพลอย
 
1. นางศรีใหม่  สังวร
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ทับทองหลาง