สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาริษา  บุญสร้อย
 
1. นางพิกุล  คงดำ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายคมกริช  สังข์บังงา
2. เด็กชายวันเฉลิม  ทองห่อ
3. เด็กชายอนุชา  ฤทธิ์ทา
 
1. นางวันเพ็ญ  โพธิ์แจ้ง
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันมาก
2. เด็กหญิงนาตาลี  กลิ่นกลัด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุปผา
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุษกร  เกิดแก้ว
 
1. นางสุเรียบ  พูลสุภาพ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กชายสามโชค  เชิดชู
 
1. นางสุเรียบ  พูลสุภาพ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี  เพ็ชร์ดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สีวิชัย
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  อินอ่อน
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมสาร
2. เด็กหญิงวิลาสินี  คำถา
3. เด็กหญิงเชณุรัตน์  บุตรอ่อน
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.26 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพย์เกศร  สายชนะ
 
1. นางสุภัตรา  กองเงิน
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนานุวัฒน์  อ่อนทรัพย์
 
1. นางสาวนภาลัย  บัวลี
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก้วล้อมกาย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สายชนะ
 
1. นางสาวนภาลัย  บัวลี
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทิยา  จันทา
2. เด็กชายพิษณุ  ประสานแก้ว
 
1. นางสาวนภาลัย  บัวลี
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายวิโรจน์  คำเสนาะ
 
1. นางสาวนภาลัย  บัวลี