สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาริษา  บุญสร้อย
 
1. นางพิกุล  คงดำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กชายสามโชค  เชิดชู
 
1. นางสุเรียบ  พูลสุภาพ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.26 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพย์เกศร  สายชนะ
 
1. นางสุภัตรา  กองเงิน
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทิยา  จันทา
2. เด็กชายพิษณุ  ประสานแก้ว
 
1. นางสาวนภาลัย  บัวลี
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายวิโรจน์  คำเสนาะ
 
1. นางสาวนภาลัย  บัวลี