สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันมาก
2. เด็กหญิงนาตาลี  กลิ่นกลัด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุปผา
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุษกร  เกิดแก้ว
 
1. นางสุเรียบ  พูลสุภาพ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี  เพ็ชร์ดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สีวิชัย
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  อินอ่อน
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมสาร
2. เด็กหญิงวิลาสินี  คำถา
3. เด็กหญิงเชณุรัตน์  บุตรอ่อน
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์